Blog

wszystkie

Bezpieczeństwo danych – jakie rozwiązania stosowane są w systemach bankowych, aby zapewnić bezpieczeństwo danych klientów i zapobiec przestępstwom finansowym?

Banki, w swoich systemach, przechowują i przetwarzają ogromne ilości danych finansowych i osobistych swoich klientów, co sprawia, że są one atrakcyjnym celem dla cyberprzestępców. Bezpieczeństwo systemów informatycznych w sektorze bankowym ma zatem ogromne znaczenie. W niniejszym artykule przyjrzymy się głównym aspektom bezpieczeństwa systemów w bankowości oraz środkom, jakie banki podejmują, aby chronić swoje systemy przed zagrożeniami.

Wpływ zmiany stawki WIBOR na WIRON w ujęciu IT

Każda zmiana wpływająca m.in na procesy kredytowe, musi zostać poprzedzona analizą i oceną wpływu modyfikacji na istniejące rozwiązania systemowe. Należy także oszacować wpływ na toczące się inicjatywy/projekty, które dotyczą dodania nowego wskaźnika lub zamiany wskaźnika z Wiboru na Wiron. Miejsc, w których wykorzystujemy wskaźnik Wibor jest wiele i dotyczą wielu segmentów klientów, etapów w procesie i kanałów dystrybucji. Mają one również wpływ na kształt szablonów dokumentów oraz np. na przeliczenia reguł wykorzystywanych w procesach automatycznego monitorowania transakcji. Analiza wpływu zmiany jest więc wieloobszarowa i dotyka wielu miejsc w procesach.

Przełomowe rozwiązania chmurowe w sektorze kredytowym: korzyści i innowacje

Niemal każdego dnia na świecie wdrażane jest jakieś nowe rozwiązanie technologiczne lub nowa wersja systemu informatycznego. Wszelkiego rodzaju transformacje obecnych systemów wymuszają przede wszystkim sytuacje awaryjne, takie jak na przykład życie i praca podczas pandemii COVID. W przypadku takich transformacji możliwość szybkiej i bezproblemowej migracji aplikacji/systemów/danych do tzw. chmury odgrywa znaczącą rolę. Migracja jest ogromną szansą dla firm na usprawnienie procesów, wzrost efektywności, czy też oszczędności kosztowych, jak i bezpośrednim wsparciem wszelkiego rodzaju eko-przemian w świecie IT.

Rozwiązania wspierające procesy kredytowe w banku

Stacjonarna obsługa procesów kredytowych wraz z biegiem lat staje się zadaniem angażującym coraz to większą liczbę wykwalifikowanych pracowników na każdym ze swoich etapów: sprzedaży, rejestracji wniosku, jego ocenie oraz decyzji kredytowej. Etapy te wymagają zatrudniania rozmaitych osób posiadających różne kompetencje. Pracownicy zaangażowani w obsługę procesów kredytowych muszą mieć umiejętności sprzedażowe, znać się na analityce, czy też świetnie potrafić organizować pracę. Na szczęście, dynamicznie zmieniający się rynek bankowości udostępnia wiele narzędzi, za pomocą których w znaczny sposób można zautomatyzować i usprawnić każdy z kroków procesu sprzedażowego. Dopasowane i nowoczesne rozwiązania wspomogą realizację procesów kredytowych i sprawią, iż pracownicy obsługujący klientów posiadać będą o wiele mniej obowiązków.

Szybki i bezpieczny proces kredytowy wymaga zaawansowanych narzędzi

Współczesny konsument jest bardzo wymagający, oczekujący jednocześnie bezpieczeństwa, wygody i dostępności usług bankowych 24 godziny na dobę. Jak tworzyć narzędzia odpowiedzialne za procesy kredytowe, by być w stanie spełniać zarówno oczekiwania klienta, jak i wymogi regulacyjne?

Systemy kredytowe a system centralny w Bankach

Systemy kredytowe można zaprezentować jako zbiór rozwiązań wspierających ocenę klientów, transakcji oraz ryzyka przy podejmowaniu decyzji o zawarciu kontraktu lub o jego dalszym przebiegu. Przykładem takich rozwiązań są nasze produkty VSoft Credit i VSoft Rating. Ponadto systemy odpowiedzialne za procesy kredytowe mogą łączyć się z innymi systemami w celu pogłębienia analizy lub dostarczenia wartości dodanej do oceny np. poprzez VSoft Connectors. Gdzie w tym wszystkim jest system centralny? Dlaczego go tak nazwałem? Czym jest i jakie ma zadania? O tym wszystkim dowiesz się z poniższego artykułu.

Ocena ratingowa transakcji

Prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku oraz realizacja jego celów biznesowych wymaga dostępu do środków finansowych. Bardzo często brak płynności finansowej może przyczynić się do opóźnień w spłacaniu zobowiązań i długów, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić nawet do upadłości przedsiębiorstwa. Wśród wielu dostępnych źródeł finansowania biznesu, jedną z form jest finansowanie zewnętrzne w postaci kredytów krótko lub długoterminowych. Możliwe są również inne szczególne formy finansowania takie jak leasing czy faktoring. Alternatywnym sposobem pozyskiwania kapitału na nowe inwestycje i rozwój firmy może być również emisja papierów dłużnych np. w postaci obligacji korporacyjnych. Każda z przytoczonych powyżej form finansowania wymaga jednak wykonania szczegółowej oceny ryzyka takiej transakcji. Ocenę taką można kompleksowo wykonać np. z wykorzystaniem modeli ratingowych. W tym artykule postaram się przybliżyć proces oceny ryzyka transakcji metodą ratingową.

Ocena ratingowa przedsiębiorstw

Jednym w kluczowych działań wspierającym stabilizację i bezpieczeństwo funkcjonowania dużych korporacji, jak również małych i średnich przedsiębiorstw, jest ocena wiarygodności klientów / kontrahentów handlowych oraz weryfikacja ich zdolności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. Co zatem powinno wchodzić w skład oceny ratingowej partnerów biznesowych oraz jak należy interpretować nadany rating? Na to i kilka powiązanych z tym zagadnieniem kwestii postaram się odpowiedzieć w tym artykule – zapraszam do lektury.

Automatyzacja procesu rozliczeń podatkowych na podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny

Rozliczenie podatkowe na podatki lokalne może trwać dzień, tydzień lub też miesiąc. W przypadku podatników posiadających dużo nieruchomości zlokalizowanych w wielu gminach w Polsce lub charakteryzujących się dużą dynamiką zmian proces rozliczeń należy powtarzać wielokrotnie wykonując szereg podobnych do siebie czynności, co niejednokrotnie w okresach newralgicznych paraliżuje działalność działów księgowych.

Procesy back office’owe w bankach

Dzieląc bank na właścicieli procesów oraz na ich wykonawców nie możemy zapomnieć, że działają oni w ramach struktury organizacyjnej, kompetencji przydzielanych do stanowisk/obszarów oraz zadań, wynikających m.in. z celów strategicznych, KPI lub np. wymagań jakości. Każdy proces z uwagi na swoje znaczenie może być realizowany przez jedną lub wiele komórek albo wewnętrznych struktur funkcjonujących w ramach departamentu czy biura. Wspólne ustalenia i określenie, co jest początkiem, a co końcem procesu są kluczowe, aby wskazać odpowiedzialność i wyznaczyć SLA. W kontekście ustaleń dotykających wszystkich struktur w banku, a w szczególności części procesów back office, servicingowych, czy też po prostu operacji/wsparcia, ten podział jest niezwykle istotny.

VSoft Konektor BIK KI – czas na zmiany

Świat się rozwija, a tempo przeobrażeń jest szybkie jak nigdy wcześniej. Nowatorskie i bardzo nowoczesne rozwiązania, które zostały stworzone wczoraj, dzisiaj już nikogo nie dziwią, a wiele z nich jest traktowanych jako niemodne, czasami wręcz przestarzałe. W świecie rozwiązań informatycznych jest to szczególnie zauważalne. Nie tak dawno temu chwaliliśmy się stworzeniem VSoft Konektora BIK KI. Dzisiaj pragniemy zaprezentować nową odsłonę konektora. Interfejs graficzny został stworzony całkowicie od nowa zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami, trendami i najnowszymi technologiami. Uwzględnione zostały sugestie zmian docierające od użytkowników w kontekście ergonomii, łatwości użytkowania, przydatności biznesowej i ułatwienia pracy analityków z raportami BIK. Teraz aplikacja prezentuje się świeżo, a stonowana i bardzo dyskretna kolorystyka nadaje jej elegancji.

Wykorzystanie scoringu w działalności instytucji finansowych

Ryzyko jest nieodłączną częścią prowadzenia każdej działalności gospodarczej. Podmioty, których główną działalnością jest udzielanie finansowania innym przedsiębiorstwom lub osobom prywatnym, takie jak banki, firmy pożyczkowe czy leasingowe, są narażone na zwiększone ryzyko kredytowe. Dlatego ocena ryzyka jest w tych instytucjach jednym z najważniejszych obszarów odpowiadających za zapewnienie bezpieczeństwa i zysku z działalności. W przypadku wystąpienia zagrożenia, że klient będzie mieć opóźnienia w spłacie kredytu lub nie spłaci pełnej wysokości zobowiązania, mówimy o ryzyku aktywnym. Dążąc do jego zminimalizowania banki dysponują różnymi narzędziami. Wśród nich jest proces oceny wiarygodności klienta i jego zdolności do spłaty kredytu.

Procesowe podejście do robotyzacji

Wspólnie z Pawłem Gajewskim, ekspertem od robotyzacji, przybliżymy biznesowy aspekt zagadnienia – czy warto wdrażać roboty, jaki można mieć z tego zysk oraz jak wdrożyć rozwiązanie do organizacji i dobrze je utrzymać. Nie bez znaczenia jest też sfera regulacyjna, zwłaszcza w kontekście Rezolucji PE z dnia 20.10.2020 r. Określa ona zalecenia odpowiedzialności cywilnej za sztuczną inteligencję, która podejmuje decyzje w zautomatyzowany sposób. Poruszymy też kwestię dobrych praktyk, pewnego dopasowania produktów robotyzacji do oczekiwań różnych klientów – np. tych 18- i 60- letnich. Zastanowimy się też, które bankowe roboty będą systemami wysokiego ryzyka, a jakie pozostałymi rozwiązaniami.

Otwarta bankowość = nowe możliwości. Także dla firm spoza sektora finansowego

O otwartej bankowości często mówi się jako o rewolucji i pod wieloma względami nie są to słowa na wyrost. Dla klientów otwarta bankowość to wygoda, niższe koszty, zupełnie nowe usługi i możliwości. Dla firm to z kolei okazja do sięgnięcia po jedno z najcenniejszych aktywów branży finansowej – dogłębnej informacji o kliencie. Co istotne, z tej skarbnicy wiedzy mogą skorzystać zarówno firmy związane ze światem finansów, jak też i takie, które nie mają z nim nic wspólnego. Lista firm, które już dzisiaj korzystają z zalet otwartej bankowości, jest długa i różnorodna. Znajdziemy na niej i internetowe platformy pożyczkowe i… wypożyczalnie mebli. Aby zrozumieć, co przyciąga tak różne biznesy do otwartej bankowości, warto najpierw wyjaśnić, czym otwarta bankowość w ogóle jest.

Zasady projektowania UX w procesach kredytowych online

User experience (UX) wykorzystywane jest w procesie budowania wartości dodanej dla naszych klientów tj. użyteczność, łatwość, przyjemność w obsłudze oraz posiadanie specyficznego flow, które przyciągnie do naszego produktu i pozostawi na kliencie dobre wrażenia. Wykorzystujemy to m.in. w takich procesach jak: nowoczesna bankowość elektroniczna, procesy ofertowania, zdarzenia posprzedażowe i wszelkie inne, w których klient jest wykonawcą pewnych czynności w naszym środowisku. Jakimi zasadami powinniśmy się kierować, projektując procesy onlinowe dla banków, czy też dla innych instytucji finansowych? Co to znaczy – bazować na wymaganiach i głosie klienta? Czy jest nam to potrzebne? O odpowiedzi poprosiliśmy eksperta w sprawach UX i gorącą zwolenniczkę przekładania wymagań klienta na język „wdrożeniowców” Magdę Równicką – project managera ze świata bankowości, która od kilku lat z sukcesem wdraża projekty, bazujące m.in. na badaniu...

Kompleksowa ocena ryzyka kredytowego

yjemy w czasach w których jedyną pewną rzeczą w biznesie jest zmiana. Funkcjonowanie w szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym daje zarówno potencjał do dynamicznego rozwoju, jak również może przysparzać firmom problemów w ocenie aktualnej sytuacji. Kluczowe staje się zatem trafne zidentyfikowanie zagrożeń i szans, odpowiednia ocena zaistniałej sytuacji, ustalenie strategii działania oraz ciągły monitoring. Jednym w podstawowych działań wspierającym stabilizację i bezpieczeństwo funkcjonowania zarówno banków, dużych korporacji jak również małych i średnich przedsiębiorstw jest ciągła ocena wiarygodności klientów / kontrahentów handlowych i ich zdolności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. Czy prawdziwe jest zatem stwierdzenie, że kontrola jest podstawą zaufania w relacjach handlowych? W jaki sposób wykonać kompleksową ocenę ratingową partnerów biznesowych i zawieranych z nimi transakcji oraz jak monitorować nadany rating? Na to i kilka powiązanych z...