VSoft Credit


Oprogramowanie dla banków i instytucji finansowych zapewniające automatyzację procesu kredytowego


VSoft Credit to system wsparcia sprzedaży produktów bankowych z oceną ryzyka kredytowego. System umożliwia automatyzację procesu kredytowego na wszystkich etapach sprzedaży i obsługę dowolnych produktów kredytowych dla wszystkich segmentów klientów banku.

Nasze oprogramowanie dla banków wspiera proces ofertowania, oceny ryzyka, decyzji kredytowej oraz monitorowania i aneksowania aktywnych umów kredytowych.

Jak VSoft Credit wspiera sprzedaż produktów kredytowych
Wsparcie pracy pracownika banku będącego w kontakcie z klientami dzięki widokowi 360°.


Czy jakość obsługi klienta w twoim banku zależy od wyszkolenia konkretnego doradcy?


Platforma VSoft Credit to idealne rozwiązanie do obsługi procesów kredytowych przez oddział Banku. Posiada wbudowany widok 360° doradcy, dzięki czemu Twój pracownik posiada kompleksowe informacje o wszystkich jego klientach, zadaniach, ofertach dla jego portfela oraz kalendarzu pracy. Wsparcie procesowe dla obsługi ofert, wniosku kredytowego, aneksowania czy monitorowania ułatwia zarządzanie listą czynności do wykonania przez doradcę oraz standaryzuje i przyspiesza proces obsługi klienta w całym banku.

Twój klient zawsze będzie obsłużony zgodnie z najwyższymi standardami.


Zarządzanie stacjonarną siecią sprzedaży oraz obsługa wniosku kredytowego bezpośrednio z poziomu sklepów internetowych.


Chciałbyś, aby część Twoich produktów była oferowana poprzez sieć agentów i pośredników?


VSoft Credit to gotowy moduł zarządzania i rozliczania wieloszczeblową siecią agencyjną. Sam decydujesz, w jaki sposób chcesz rozliczać sprzedaż oraz jakie produkty i na jakich warunkach mogą być oferowane poprzez zewnętrzną siec sprzedaży. Gotowe procesy dla sieci zewnętrznej usprawniają i minimalizują komunikację agent-bank.

Chciałbyś, aby klienci finansowali zakupy internetowe przy pomocy Twoich produktów kredytowych?


Platforma VSoft to gotowe API pozwalające na integrację ze sklepami internetowymi w celu sprzedaży kredytu ratalnego. Dedykowane usługi sieciowe (WebServices) lub przekierowanie na stronę banku w celu uzupełnienia wniosku kredytowego wraz z informacją zwrotną o podjęciu decyzji kredytowej pozwalają w łatwy sposób zintegrować Twoja ofertę z dowolnym sklepem internetowym.

Omnikanałowość to dzisiaj standard.


Monitorujesz użytkowników swojej strony www przy pomocy systemu SALESmanago? A może chciałby udostępnić opcję złożenia e-wniosku kredytowego bezpośrednio ze swojej strony WWW?


Platforma VSoft Credit posiada moduł obsługi leadów (szans sprzedażowych). Na bazie informacji pobieranych na żywo z systemu SALESmanago oraz informacji wewnątrz bankowych, możesz dynamicznie zarządzać pracą swojego Contact Center tak, aby oddzwonić do potencjalnego klienta jeszcze zanim opuści Twoją stronę www. Gotowy interfejs API pozwala w łatwy sposób zintegrować się z systemem CC i dać ich pracownikom możliwość wyznaczenia wstępnej oferty (łącznie z odpytaniem BIK) oraz zarządzać zgodami klienta na przetwarzanie danych.

Dodatkowo platforma posiada proces e-wniosku kredytowego, który może być zintegrowany z Twoją stroną www, podczas którego klient uzupełnia komplet informacji wymaganych do oceny zdolności i wiarygodność oraz załącza wymagane dokumenty. Podpisanie umowy może odbywać się w oddziale lub przy pomocy przelewu weryfikującego tożsamość.

Zapewniamy dostęp do oferty kredytowej Twojej instytucji, niezależnie od kanału dostępu, z którego korzysta Twój klient.Czy Twoi klienci mogą skorzystać z pełnej oferty kredytowej z poziomu bankowości internetowej lub mobilnej?


System VSoft pozwala na łatwą integrację z Twoim system bankowości internetowej, w celu obsługi wniosku kredytowego lub na wnioskowanie o produkty na podstawie wcześniej wyznaczonych limitów kredytowych (wbudowany silnik behawioralny). Wystarczy wprowadzenie hasła jednorazowego, a komplet wymaganych dokumentów podpisanych cyfrowo zostanie mu dostarczony przy pomocy poczty elektronicznej.

Twój dobry klient będzie mógł skorzystać z oferty kredytowej przy pomocy jednego kliknięcia.Obsługa decyzji automatycznych, jedno lub wieloszczeblowych zgodnie z procesami funkcjonującymi w Twojej organizacji.


Czy wiesz, że czas od złożenia wniosku do podcięcia decyzji kredytowej jest kluczowy dla konkurencyjności Twojej oferty?


Dzięki wbudowanemu silnikowi decyzyjnemu, VSoft Credit pozwala na podejmowanie automatycznych decyzji kredytowych. Moduł kowenantów pozwala na rejestrację warunków do podpisania umowy, uruchomienia środków czy monitorowania ich przez cały okres trwania umowy. VSoft Credit to także procesy jedno lub wieloszczeblowego podejmowania decyzji kredytowej, które optymalizują przepływ zadań oraz dokumentów.

Wbudowany moduł wykrywania nadużyć, posiadający kilkadziesiąt gotowych reguł pozwala na łatwą identyfikację potencjalnych „fraudów”, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych.

Podejmiesz decyzję kredytową zanim zrobią to Twoi konkurenci.


Automatyczna rejestracja umowy kredytowej w systemie centralnym, generowanie wydruków oraz obsługa limitów i umów ramowych.


Ile czasu zajmuje Twojemu pracownikowi przepisanie warunków decyzji kredytowej do systemu centralnego?


VSoft Credit to możliwość automatyzacji procesu rejestracji umowy kredytowej oraz zabezpieczeń w systemie centralnym. Platforma daje także możliwość automatycznego wygenerowania wydruku kompleksowej umowy wraz z załącznikami dla dowolnego produktu kredytowego (dzięki technologii WebDAV także dla niestandardowych produktów).

Platforma umożliwia obsługę umów ramowych, limitów wielocelowych oraz wewnętrznych limitów kompetencyjnych, które przyspieszają proces oceny wniosku oraz podejmowania decyzji kredytowej.

VSoft Credit to automatyzacja obsługi umów kredytowych.


Automatyczny monitoring ryzyka klienta, spełnienia warunków umownych, monitorowanie zabezpieczeń oraz przedsięwzięć inwestycyjnych.


Czy wskaźnik aktualności wyznaczenia klasy ryzyka w Twojej organizacji jest większy od 99%?


VSoft Credit to procesy monitorowania ryzyka klienta oraz transakcji. Automatyczny monitoring kowenantów gwarantuje, że warunki umowy kredytowej zawsze będą spełnione. Moduł sygnałów wczesnego ostrzegania zapewni Cię, że żadna istotna zmiana zachodząca u klienta nie umknie Twoje uwadze. Automatyczny, uproszczony monitoring kwartalny pozwoli na pozyskiwanie sprawozdań finansowych od klienta, tylko wtedy, gdy wystąpi pogorszenie jego sytuacji ekonomiczno-finansowej. Dzięki mechanizmowi weryfikacji prognoz finansowych będziesz mógł sprawdzić, jak klient realizuje przyjęte założenia na etapie oceny wniosku.

Masz dostęp do automatycznego monitoringu ryzyka klienta i transakcji.

Kalkulacje, prerating/prescoring, limity pre-approval, a wszystko to udostępnione poprzez widok 360° klienta.


Ile czasu zajmuje Ci przygotowanie wielowariantowej oferty dla „klienta z ulicy”?


VSoft Credit to zestaw gotowych procesów pozwalających na przygotowanie kalkulacji dla klienta detalicznego lub z segmentu MŚP. Wystarczy, że zadasz klientowi kilka pytań i pozyskasz zgodę na odpytanie BIK, a system wyznaczy wstępnie zdolność kredytową oraz pre-scoring oraz dopasuje cenę kredytu do tych parametrów. Doradca na jednym ekranie symuluje przy pomocy suwaków parametry transakcji, proponuje dostępne przedziały cenowe uzależnione od ryzyka, oferuje dodatkowe ubezpieczenia (na cały lub częściowy okres ubezpieczenia) mające wpływ na cenę oferty. System na bieżąco prezentuje parametry oferty dla klienta, waliduje DTI czy maksymalne koszty poza odsetkowe oraz prezentuje prowizję, jaką otrzyma doradca za daną transakcję.

W przypadku klientów banku silnik scoringu behawioralnego w trybie dziennym lub miesięcznym wyznacza limity na produkty ratalne i odnawialne oraz generuje oferty konsolidacji na podstawie analizy raportu BIK. Na ich bazie klient może wnioskować o kredyt w trybie decyzji automatycznej. Oczywiście cena kredytu może być uzależniona od ryzyka klienta (Risk Based Pricing).

Dla klienta firmowego ocenianego metodami ratingowymi, system posiada gotowy proces wstępnego wyznaczenia oceny ratingowej na podstawie uproszczonej informacji finansowej (rejestrowanej w systemie lub pozyskanej z wywiadowni gospodarczej) oraz proces przygotowania i przedstawiania oferty wraz z monitorowaniem terminu jej ważności.

Twój klient zawsze będzie obsłużony zgodnie z najwyższymi standardami.


Standaryzacja procesu rejestracji wniosku to szybszy czas obsługi wniosku i większe zadowolenie klienta.


Ile czasu zajmuje proces rejestracji wniosku kredytowego w Twoim banku?


VSoft Credit to gotowe procesy obsługi rejestracji wniosku kredytowego dla segmentu detalicznego, MŚP oraz korporacyjnego. Wbudowany moduł obsługi zabezpieczeń rozróżniający przedmiot zabezpieczenia od jego wykorzystania, automatyczne pobieranie danych z ksiąg wieczystych, czy integracja z systemem AMRON - znacznie usprawnia rejestrację zabezpieczeń (rzeczowych, hipotecznych czy poręczeń). Mechanizm checklist, który dostosowuje zakres wymaganych dokumentów, zależny od wnioskodawcy oraz typu produktu, zmniejsza ilość cofnięć wniosku do oddziału. Integracja z systemem VSoft Smart pozwala na dodawanie załączników bezpośrednio przez wykonanie zdjęcia telefonem komórkowym. Moduł sprawozdań i prognoz finansowych pozwala w łatwy sposób pozyskać informacje od firm prowadzących sprawozdawczość w oparciu o MSR, PSR, KPiR, ryczałt, jednostek samorządu terytorialnego, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Sprawozdania możesz wprowadzić w systemie, zaimportować z pliku Excel, automatycznie rozpoznać ich zawartość poprzez wbudowany mechanizm OCR lub pobrać z wywiadowni gospodarczych.

Kompletny wniosek kredytowy wydrukujesz bezpośrednio z systemu, na podstawie wzoru zarządzanego przez Ciebie, w aplikacji Microsoft Word.


VSoft Credit to jedno centralne miejsce implementacji wszystkich modeli scoringowych, ratingowych, zdolności kredytowej oraz innych modeli decyzyjnych pozwalających podjąć Ci właściwa decyzję.


Ile czasu potrzebujesz, aby wdrożyć nowy model oceny ryzyka kredytowego w Twoim banku?


VSoft Credit to jedno centralne repozytorium wszystkich wyliczeń i algorytmów decyzyjnych w Twojej organizacji. W jednym miejscu zintegrujesz dane z źródeł zewnętrznych i wewnętrznych, wymagane do podjęcia właściwej decyzji. Wyliczysz setki agregatów opisujących zachowanie behawioralne klienta oceniające raporty z BIK/BIG, zamodelujesz algorytmy zdolności, karty scoringowe czy modele ratingowe, korzystając z wbudowanego graficznego modelera algorytmów, drzew decyzyjnych, modeli dostarczonych przy pomocy PMML oraz zbudowanych w języku R.

Platforma VSoft Credit pozwala na dynamiczny dobór modelu oceny klienta w zależności od formy opodatkowania, segmentu klienta czy wielkości przychodów ze sprzedaży, a także dostarcza dedykowane modele do oceny przedsiębiorstw nowoutworzonych, deweloperów czy finansowania specjalistycznego (Project Finance).

Masz możliwość szybkiego dostosowywania zasad ryzyka do zmieniającego się otoczenia biznesowego.Aneksowanie umów kredytowych w trybie uproszczonym i pełnym oraz obsługa odnowień.


VSoft Credit to funkcjonalność budowania „teczek kredytowych”. W jednym miejscu system grupuje wniosek kredytowy, aneksy zmianujące warunki transakcji oraz aneksy uproszczone. Funkcjonalność aneksów uproszczonych pozwala na kompleksową rejestracją wszystkich dokumentów związanych umową kredytową.

VSoft Credit to automatyzacja obsługi umów kredytowych.


Raporty mierzące efektywność obsługi procesów obsługiwanych przez system.


Ile czasu zajmuje proces rejestracji wniosku kredytowego w Twoim banku?Czy jesteś w stanie powiedzieć, który element procesu oceny wniosku lub monitorowania jest najwolniejszy w Twoim banku?


Dzięki zamodelowaniu wszystkich procesów biznesowych w oparciu o silnik workflow platformy VSoft ArchITekt system VSoft Credit pozwala na precyzyjny pomiar czasu każdego korku procesu. System przykładowo mierzy, jaki był czas rejestracji wniosku kredytowego w oddziale, ile oczekiwał na podjęcie oceny w centrali, ile był oceniany i jak długo oczekiwał na uzupełnienie dokumentacji.

VSoft Credit pozwala także na modelowanie referatów kredytowych, które podsumowują proces oceny wniosku czy monitorowania klienta.


Możesz z łatwością monitorować każdy aspekt Twojego biznesu.


BIK, KRD, ERIF, InfoMonitor, AMRON, PONT-INFO, KRS, REGON, Księgi wieczyste… czyli wszystko co potrzebujesz, aby podjąć i zautomatyzować decyzję kredytową.


VSoft Credit może zostać zintegrowany z systemami funkcjonującymi w Twojej organizacji oraz zewnętrznymi źródłami informacji.
Co daje VSoft CreditWsparcie obsługi dowolnych produktów kredytowych dla wszystkich segmentów klientów oraz automatyzacja procesu kredytowego na wszystkich etapach sprzedaży

zmniejszenie rezerw celowych i ryzyka operacyjnego

skrócenie czasu przygotowania wstępnej decyzji kredytowej

podwyższenie jakości portfela kredytowego

zwiększenie adekwatności metod oceny ryzyka kredytowego do danych grup klientów

eliminacja „papierowego" obiegu teczki kredytowej

automatyzacja wykorzystania informacji pobieranych z interfejsów zewnętrznychZastosowanie  • Instytucje finansowe
  • Agencje finansowe
  • Brokerzy finansowi

Dowiedz się więcej o innych naszych produktachVSoft Rating

Ocena i zarządzanie ryzykiem z wykorzystaniem modeli ratingowych

Rozwiązanie może zostać zastosowane w różnych obszarach biznesowych. Wykonywana w platformie ocena podmiotu może stanowić, np.: ocenę ryzyka kredytowego klientów, ocenę wiarygodności kontrahentów handlowych czy też ocenę ryzyka finansowania klienta w obszarach: leasing, faktoring, zarządzanie wierzytelnościami, itp.
VSoft Scoring

Rozwiązanie do oceny wiarygodności podmiotu (najczęściej osoby fizycznej, ale i firm) w celu otrzymania produktu finansowego

Rozwiązanie VSoft Scoring może zostać wykorzystane w wielu obszarach biznesowych i odpowiadać na wymagania stawiane przez weryfikację behawioralną, aplikacyjną czy też kredytową. Platforma może być wdrażana jako centralne miejsce ocen ryzyka w danej organizacji, jak również w modelu pełnej integracji z systemami produktowymi.
VSoft Connectors

Komunikacja z zewnętrznymi bazami informacyjnymi

Konektory pozwalają na łatwą i szybką integrację z zewnętrznymi bazami danych. Szeroki wachlarz oferowanych konektorów daje możliwość wykorzystywania danych w różnych obszarach biznesowych, takich jak np. ocena zdolności kredytowej, weryfikacja antyfraudowa, czy procesy windykacyjne.