VSoft Rating - ocena i zarządzanie ryzykiem z wykorzystaniem modeli ratingowych

Rozwiązanie służy do oceny ryzyka kredytowego klientów instytucjonalnych oraz transakcji kredytowych z nimi powiązanych.
Z VSoft Rating otrzymasz zawsze aktualne i rzetelne dane na temat sytuacji finansowej kontrahentów.
VSoft Rating - ocena i zarządzanie ryzykiem z wykorzystaniem modeli ratingowych
Nasze systemy kredytowe obsługują rocznie:
1 100 000
klientów indywidualnych
900 000

średnich firm

22 000

dużych firm

50%
największych banków korzysta z naszego rozwiązania

Korzyści wdrożenia VSoft Rating

VSoft Rating gromadzi i przetwarza informacje
o sytuacji finansowej podmiotów, co pozwala na wyznaczenie klasyfikacji ratingowej podmiotu i powiązanych z nimi transakcji.

System umożliwia ocenę sprawozdań oraz prognoz finansowych, ocenę jakościową, ocenę zabezpieczeń oraz dodatkowe oceny specjalistyczne podmiotu i transakcji.

Ponadto VSoft Rating wyróżnia:

 • centralne repozytorium oceny ryzyka kredytowego, w którym znajduje się kartoteka danego podmiotu wraz z wszystkimi powiązanymi procesami,
 • dokładna ocena podmiotu i transakcji, dzięki pozyskiwaniu danych z systemów zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych,
 • wzrost jakości procesów oceny i ustandaryzowanie ich poprzez zapewnienie adekwatności metod oceny ryzyka kredytowego do danych grup podmiotów i dobór optymalnego modelu,
 • stały monitoring procesów operacyjnych, dzięki wbudowanym mechanizmom wersjonowania oraz zastosowaniu raportów dedykowanych na potrzeby konkretnego procesu.
VSoft Rating gromadzi i przetwarza informacje o sytuacji finansowej podmiotów

Centralna baza oceny ryzyka

Standaryzacja procesów oceny

Kompleksowe zarządzanie ryzykiem

Optymalizacja modeli oceny

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Obsługa procesów posprzedażowych

Zyskaj dostęp do zawsze aktualnych danych oceny ratingowej podmiotu lub transakcji

Narzędzia dostępne w VSoft Rating

Kartoteka podmiotu

W kartotece jest przechowywany komplet danych niezbędnych do przeprowadzenia procesów oceny ratingowej podmiotu. Z poziomu kartoteki można zarządzać zarówno dokumentami finansowymi podmiotu, jak i tymi związanymi z procesami oceny. W razie potrzeby dane mogą być pobierane ze źródeł zewnętrznych za pomocą konektorów.

Dokumenty finansowe

System zawiera szablony sprawozdań finansowych, które pozwalają na rejestrację danych sprawozdawczych oraz prognoz finansowych. Ponadto, moduł umożliwia przekształcenie dokumentów według zaimplementowanego algorytmu.

Modele i raporty ratingowe

Moduł pozwala na zamodelowanie dowolnej liczby modeli ratingowych dedykowanych do oceny poszczególnych grup podmiotów (np. w podziale na segmenty klientów czy też formy prawne prowadzonych działalności), jak również grup produktów (np. produkty kredytowe, leasingowe, faktoringowe). Modelowanie odbywa się z wykorzystaniem narzędzi graficznych i może być realizowane samodzielnie przez klienta. Moduł posiada pełne wsparcie w zakresie wersjonowania modeli i ich wywoływania w systemie oraz generowania dokumentów.

Raporty kredytowy

Rozwiązanie może obsługiwać różne wzory raportów z oceny, dostosowane do obsługiwanych metodyk oceny ryzyka podmiotu i transakcji. W raporcie kredytowym uzupełniane są kluczowe dane opisujące oceniany podmiot oraz transakcję kredytową wraz ze szczegółami przeprowadzonej oceny podmiotu lub transakcji.

Raporty analityczne

VSoft Rating korzysta z Microsoft Reporting Services jako standardowego narzędzia do definiowania, generowania i obsługi raportów. W ramach wdrożenia dostarczane są predefiniowane raporty analityczne obejmujące ratingi, które wygasają w zadanym przedziale czasowym, informacje o aktywnych sygnałach wczesnego ostrzegania (SWO) oraz listę podmiotów, dla których został wygenerowany alert SWO.

Konfiguracja

System posiada moduł konfiguracji biznesowej, w którym można np. zdefiniować listę uczestników komitetu ratingowego, jak również moduł służący do określenia roli i uprawnień użytkowników systemu. Dzięki temu administrator ma pełną kontrolę nad dostępem użytkowników do danych. W razie potrzeby system można zintegrować z zewnętrznym providerem autentykacji, np. Active Directory.

Zastosowania VSoft Rating

Określaj wiarygodność finansową podmiotów i wybieraj wiarygodnych kontrahentów. 

Kompleksowa ocena ryzyka kredytowego - VSoft Rating

Kompleksowa ocena ryzyka kredytowego

Uzyskanie rzetelnej i aktualnej oceny ryzyka kredytowego podmiotu jest niezwykle ważne w toku postępowania kredytowego. VSoft Rating wspomaga uzyskanie takiej oceny, a dokładniej określenie wiarygodności finansowej podmiotu i jego ryzyka kredytowego. W systemie modele oceny takiego ryzyka są oparte o mechanizm badania wartości wskaźnika PD (ang. Probability of Default).

Proces oceny podmiotu obejmuje kilka kluczowych elementów, do których zaliczamy m.in. wybór sprawozdań i prognoz, czyli określenie zestawu dokumentów finansowych, na jakich zostanie wykonana ocena ilościowa i nadany rating finansowy. Kolejnym krokiem jest decyzja co do metodyki oceny podmiotu oraz ocena podmiotu zgodnie ze wskazaną metodyką oceny, w tym:

 • ocena ilościowa,
 • scoring porównawczy,
 • ocena jakościowa,
 • ocena systemowa,
 • korekty automatyczne ratingu,
 • korekta manualna ratingu,
 • rating finalny podmiotu.

Dzięki temu wynik oceny kredytowej podmiotu bazuje na szczegółowych danych i wnikliwej analizie.

Ocena ratingowa partnerów biznesowych

Szukając partnera biznesowego, stawiamy na wiarygodnego kontrahenta, zdolnego do terminowego wywiązywania się ze swoich zobowiązań. Dlatego najczęściej stosowanym podejściem do oceny podmiotów korporacyjnych, jak również małych i średnich przedsiębiorstw, są oceny ratingowe. Pozwalają one trafnie i w oparciu o rzetelne dane określić ryzyko, jakie niesie za sobą podjęcie współpracy z danym klientem.

VSoft Rating to centralne repozytorium ocen ryzyka, wspierane przez zestaw konektorów do kluczowych baz i systemów zewnętrznych. Integracja za pomocą konektorów pozwala na uzyskanie jeszcze większej ilości danych na temat podmiotu. System może zostać wdrożony jako kompleksowe miejsce oceny ryzyka w danej organizacji, jak również w modelu pełnej integracji z systemami produktowymi.

W razie potrzeby rozwiązanie może być rozszerzone o dodatkowe moduły, np. mechanizmy cyklicznych monitorowań nadanego ratingu. Dzięki temu system przedstawia zawsze aktualną sytuację i ocenę ratingową partnera biznesowego.

Ocena ratingowa partnerów biznesowych - VSoft Rating

Dodatkowe materiały

Kompleksowa ocena ryzyka kredytowego

Artykuł

Kompleksowa ocena ryzyka kredytowego

Analizując trendy w sektorze bankowym łatwo zauważyć, że uwaga instytucji bankowych bardzo mocno koncentruje się na pomiarach ryzyka oraz zarządzaniu nim.

Ocena ratingowa przedsiębiorstw

Artykuł

Ocena ratingowa przedsiębiorstw

Co powinno wchodzić w skład oceny ratingowej partnerów biznesowych oraz jak należy interpretować nadany rating? Na to i kilka powiązanych z tym zagadnieniem kwestii odpowiadamy w artykule.

Ocena ratingowa transakcji

Artykuł

Ocena ratingowa transakcji

Ocena ratingowa transakcji kredytowych jest bardzo ważnym elementem oceny ryzyka i wraz z oceną ratingową podmiotu stanowi podstawowy mechanizm zarządzania ryzykiem operacyjnym np. w instytucjach bankowych.

Konektory pozwalają na łatwą i szybką integrację z zewnętrznymi bazami danych

Produkt

VSoft Connectors

Konektory pozwalają na łatwą i szybką integrację z zewnętrznymi bazami danych. Nasza oferta pozwala na wykorzystywanie danych w różnych obszarach biznesowych np. ocena zdolności kredytowej, weryfikacja antyfraudowa, czy procesy windykacyjne.

Napisz do nas

Interesuje Cię rozwiązanie do oceny ryzyka kredytowego?
Z chęcią opowiemy więcej o systemie VSoft Rating! Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą i przedstawimy zakres możliwości rozwiązania.


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VSoft SA. Dane udostępnione za pośrednictwem formularza będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedstawionym w naszej Polityce prywatności.