VSoft Tax Reporting

Narzędzie zostało zaprojektowane do kompleksowej obsługi wszystkich rodzajów zeznań podatkowych, które instytucje finansowe oraz wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa zobligowane są wysyłać do Ministerstwa Finansów. Dotyczy to zarówno tych sprawozdań, w których instytucja jest płatnikiem podatku PIT lub podatku dochodowego od osób prawnych, jak i takich, gdzie instytucja nie pełni funkcji płatnika podatku (CIT, VAT itp.). Rozwiązanie zapewnia ponadto obsługę podatków lokalnych i miejscowych, których adresatem są poszczególne organy administracji samorządowej.
VSoft Tax Reporting obsługujePodatki osobowe PIT

Podatek CIT

Podatek VAT

Ceny transferowe

Oświadczenia FATCA

Podatki lokalne


Nasze rozwiązania podatkowe wdrożone zostały między innymi w trzech największych bankach w Polsce i przetwarzają setki tysięcy deklaracji podatkowych rocznie.

Co da Ci VSoft Tax Reporting


MINIMALIZACJA KOSZTÓW

Poprzez sprawozdawczość elektroniczną przy użyciu e-deklaracji podatkowych wysyłanych do Ministerstwa Finansów.

1

MASOWE GENEROWANIE I WYSYŁANIE DEKLARACJI PODATKOWYCH

Dzięki wykorzystaniu architektury umożliwiającej realizację najbardziej czasochłonnych zadań w tle.

2

UJEDNOLICENIE I ZAUTOMATYZOWANIE PROCESÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWOZDAWCZOŚCIĄ

Wprowadzenie powtarzalności, niezależnie od rodzaju generowanej deklaracji, przyspiesza proces, począwszy od wprowadzenia danych, a skończywszy na przesłaniu ich do urzędu.

3

JAKOŚĆ I SPÓJNOŚĆ INFORMACJI

Dzięki zastosowaniu złożonych mechanizmów walidacji i weryfikacji wprowadzonych danych.

4

BEZPIECZEŃSTWO PROCESU ROZLICZANIA DEKLARACJI PODATKOWYCH

Zapewnione poprzez podział systemu na moduły dostępne jedynie dla użytkowników z określonymi uprawnieniami.

5

PEWNOŚĆ DZIAŁANIA

System wdrożony produkcyjnie w instytucjach przetwarzających setki tysięcy deklaracji rocznie.

6

DOSTOSOWANIE DO NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH

W zakresie prowadzenia sprawozdawczości wyłącznie poprzez kanały elektroniczne.

7

5 etapów procesu sprawozdawczości realizowanego przez VSoft Tax ReportingGromadzenie, weryfikacja oraz agregacja danych
Do tworzenia zeznań podatkowych konieczne jest użycie danych pochodzących zazwyczaj z różnych źródeł – zarówno z innych systemów, jak i wprowadzonych ręcznie. Etap gromadzenia danych jest bardzo istotny, gdyż poprawność rozliczenia zależy w głównej mierze od jakości przekazywanych do systemu informacji. Z tego powodu system zapewnia automatyczną i ręczną, wieloetapową weryfikację i walidację poprawności danych, realizowaną poprzez mechanizm odseparowania ról użytkowników wprowadzających oraz akceptujących dane (maker-checker). Ponadto system dostarcza zbiór raportów weryfikujących, aby proces sprawdzania poprawności danych był jak najkrótszy i najdokładniejszy. Oprócz tego w ramach produktu dostarczane są bazy ułatwiające weryfikację:

 • baza rejestru TERYT (Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju),

 • baza kodów pocztowych,

 • baza właściwości urzędów skarbowych,

 • baza właściwości organów administracji samorządowej,

 • baza sądów wieczysto-księgowych.


Mając na uwadze fakt, że wymiana informacji pomiędzy systemami wewnątrz instytucji odbywa się w różny sposób, system posiada rozbudowany moduł wczytywania danych oparty m.in. na:

 • przetwarzaniu plików wejściowych w dowolnym formacie,

 • interfejsach webserwisowych do systemów zewnętrznych,

 • przetwarzaniu batchowym,

 • wprowadzaniu danych poprzez dedykowaną aplikację webową.

Przygotowanie deklaracji
Mając już komplet zweryfikowanych i zagregowanych danych, system przygotowuje deklaracje podatkowe. W zależności od statusu danej deklaracji istnieje możliwość przeprowadzenia ścieżki akceptacyjnej przed wysłaniem/złożeniem deklaracji.
Wysyłanie deklaracji
Stworzone deklaracje są wysyłane poprzez kanały komunikacji elektronicznej (bramka e-deklaracji) lub w formie papierowej. Dodatkowo, aby ograniczyć koszty rozliczenia, system zapewnia interfejsy zewnętrzne, które można wykorzystać do publikowania zeznań podatkowych w formie elektronicznej na kontach klientów (bankowość elektroniczna) lub też dostarczenie ich pocztą elektroniczną. Proces obsługi generowania oraz wysyłania deklaracji odbywa się w dwóch trybach:

 • pojedyncze deklaracje podatkowe,

 • masowe paczki mogące zawierać tysiące deklaracji.

Obsługa korekt
W sytuacji, gdy przekazane do urzędu dane są niepoprawne, generowane są i przesyłane korekty deklaracji podatkowych wraz z uzasadnieniem przyczyny powstania korekty oraz dodatkowymi pismami przewodnimi dla podatników.
Obsługa e-deklaracji
Aby ograniczyć czas i koszty całego procesu, a dodatkowo od 1 stycznia 2015 r. gwarantować spełnienie wszystkich założeń ustawy o podatku dochodowym, system posiada moduł umożliwiający kompleksową obsługę zeznań w postaci elektronicznej, ich podpisywanie za pomocą certyfikatów kwalifikowanych, wysyłanie poprzez bramkę Ministerstwa Finansów oraz obsługę urzędowych poświadczeń odbioru.

instytucji finansowych i przedsiębiorstw