Sprawozdawczość obligatoryjna

Sprawozdawczość jest obszarem, w którym wspieramy naszych klientów od kilkunastu lat. Dynamicznie reagujemy na każde zmiany w prawie i nowe obowiązki nakładane przez państwo na banki oraz inne instytucje.

Kompleksowo obsługujemy sprawozdawczość do Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Finansów, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Komisji Nadzoru Finansowego, Biura Informacji Gospodarczej i Biura Informacji Kredytowej, uwzględniając specyfikę każdej z tych instytucji. Ponadto wspieramy procesy sprawozdawczości zarządczej na wewnętrzne potrzeby organizacji.

Rozwiązania dla instytucji publicznych
Rozliczenia publiczno prawne, w tym specjalistyczne raporty sprawozdawcze (FATCA, JPK)
Dla Ministerstwa Finansów (rozliczenia publiczno-prawne)
Kompleksowe rozwiązania realizujące pełną obsługę rozliczeń publiczno-prawnych (w zakresie VAT, CIT oraz PIT) włącznie z obsługą e-deklaracji podatkowych. Dodatkowo nasze rozwiązania pozwalają tworzyć specjalistyczne raporty sprawozdawcze (m.in. FATCA, CRS, ceny transferowe, Jednolity Plik Kontrolny).

Dla Biura Informacji Kredytowej
W raportowaniu do BIK SA wspieramy banki w kompleksowej obsłudze osób fizycznych oraz małych i średnich przedsiębiorstw poprzez sprawną i szybką walidację danych o rachunkach i klientach. Nasze rozwiązania umożliwiają m.in. generowanie i wyprowadzanie wsadów kredytowych do BIK SA w tzw. @-notacji, utrzymywanie lokalnej kopii odwzorowującej informacje, jakie BIK SA posiada o rachunkach i klientach banku, przechowywanie raportów o błędach dotyczących wsadu do BIK SA, ocenianie jakości wsadu oraz analizę gromadzonych danych.

Wsparcie banków w kompleksowej obsłudze osób fizycznych oraz małych i średnich przedsiębiorstw przy raportowanu do BIK
Sprawozdawczość obligatoryjna na rzecz NBP w tym sprawozdania ostrożnościowe ip losses, finrep, corep, nb300, nsfr
Dla Narodowego Banku Polskiego
Oferowane przez nas rozwiązania umożliwiają bankom gromadzenie i weryfikację danych potrzebnych do przygotowania raportów i sprawozdań w formacie XBRL na potrzeby Narodowego Banku Polskiego, ich tworzenie z dowolnie skonfigurowaną ścieżką akceptacyjną i wysłanie do wyznaczonej instytucji w formie elektronicznej lub papierowej, a także wspomagają w bankach inne procesy usprawniające realizację obowiązków sprawozdawczych.


Zakres obsługiwanych pakietów sprawozdań (zarówno jednostkowych, jak i skonsolidowanych), które muszą być raportowane na rzecz NBP przez instytucje finansowe w ramach sprawozdawczości ostrożnościowej:

FINREP
Informacje finansowe – pakiet ten stanowią dane finansowe w zakresie bilansu i danych uzupełniających do bilansu, a także dane dotyczące rachunku zysków i strat, w tym dane na temat poszczególnych kategorii przychodów i kosztów oraz dane dodatkowe dotyczące m.in. norm płynności, ryzyka stopy procentowej oraz pozycji walutowej.
COREP
Fundusze własne oraz wymogi w zakresie funduszy własnych – pakiet ten obejmuje informacje z zakresu adekwatności kapitałowej, wypłacalności grupy, ryzyka kredytowego, ryzyka rynkowego i ryzyka operacyjnego.
MONREP
Sprawozdawczość na potrzeby statystyki monetarnej – pakiet ten obejmuje m.in. stany bilansowe, statystykę dilerską, sekurytyzację, statystykę strukturalną, stopy procentowe oraz korekty.
BSP
Baza statystyki płatniczej – pakiet zawiera informacje dotyczące funkcjonowania polskiego systemu płatniczego, a do jego przekazywania zobowiązani są agenci rozliczeniowi, wydawcy instrumentów płatniczych oraz pieniądza elektronicznego.
NB300
Znaczące zaangażowanie banków – pakiet ten obejmuje dane dotyczące znaczącego zaangażowania banku wobec klientów.
LE
Duże ekspozycje – pakiet ten zawiera informacje o dużych ekspozycjach wobec pojedynczych klientów lub grup powiązanych klientów.
LR
Wskaźnik dźwigni finansowej – pakiet ten zawiera informacje dotyczące ekspozycji bilansowych i pozabilansowych, kapitału oraz wskaźnika dźwigni (LRCalc).
IP Losses
Straty z tytułu udzielonych kredytów zabezpieczonych nieruchomościami – pakiet ten zawiera informacje dotyczące ekspozycji z tytułu kredytów zabezpieczonych nieruchomościami i straty z tytułu tych ekspozycji.
LCR
Płynność – pakiet ten zawiera informacje dotyczące aktywów, zobowiązań i transakcji zabezpieczających swap na potrzeby monitorowania wymogu pokrycia płynności.
NSFR
Stabilne finansowanie – pakiet ten zawiera informacje dotyczące pozycji zapewniających stabilne finansowanie oraz pozycji wymagających stabilnego finansowania.
AE
Obciążenia aktywów – pakiet ten zawiera informacje dotyczące wszelkich form obciążenia aktywów.
FP
Plany finansowania – pakiet ten zawiera informacje dotyczące planów finansowania oraz wskaźników płynności (prognozy 6-miesięczne, roczne, 2- i 3-letnie).
ALMM
Dodatkowe wskaźniki monitorowania płynności – pakiet ten zawiera informacje dotyczące koncentracji finansowania według kontrahenta oraz rodzaju produktu, cen płaconych przez instytucje za różne okresy finansowania, prolongowania finansowania oraz koncentracji zdolności równoważenia płynności.
Rozwiązanie optymalizujące sprawozdawczość obligatoryjną na rzecz Narodowego Banku Polskiego

VSoft Mandatory Reporting

Rozwiązanie do optymalizacji procesu sprawozdawczości obligatoryjnej


Oferujemy rozwiązanie, które pozwala na przygotowanie właściwego sprawozdania/raportu, wygenerowanie go i obsługę korekt. System wspiera proces sprawozdawczości obligatoryjnej na rzecz Narodowego Banku Polskiego.


VSoft Tax Reporting

Narzędzie do rozliczania wszystkich rodzajów zeznań podatkowych


Oferujemy narzędzie, które zostało zaprojektowane do kompleksowej obsługi rozliczania zeznań podatkowych, które instytucje finansowe oraz wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa zobligowane są wysyłać do Ministerstwa Finansów.

Rozwiazanie do sprawozdawczości pozwalajace na kompleksową i masową obsługę rozliczeń publiczno prawnych dla przedsiębiorstw

W przypadku dodatkowych pytań

napisz do nas na podany adres mailowy