Fabryka polis: Technologiczny krok naprzód

Dla dystrybutora produktów ubezpieczeniowych korzystanie z własnego systemu informatycznego to przede wszystkim możliwość oferowania klientom produktów wielu firm, bez konieczności logowania się do portali stworzonych przez konkretne towarzystwa. Oprócz komfortu wyboru, który bez wątpienia dla klienta jest szalenie ważny, własny system znacząco upraszcza dystrybutorowi choćby procesy rozliczeniowe czy raportowe.

Technologia webservice a współpraca multiagencji ubezpieczeniowej z towarzystwem ubezpieczeniowym

W ostatnim czasie, podczas rozmów biznesowych z branżą leasingową, w których brałem udział, słowo webservice było odmieniane niemal przez wszystkie przypadki. Niejednokrotnie stanowiło trzon prezentacji, oś dyskusji oraz punkt odniesienia w projektowaniu zmian technologicznych w systemach dystrybutora.

Możemy zadać sobie pytanie: dlaczego tak się dzieje? Czy to moda, trend, a może „niewidzialna ręka rynku”? Dlaczego wykorzystanie technologii webservice we współpracy multiagencji ubezpieczeniowej z towarzystwem ubezpieczeniowym staje się tak ważne? Zanim postaram się znaleźć odpowiedź na to pytanie, w kilku zdaniach opiszę tradycyjny model współpracy pomiędzy towarzystwem a dystrybutorem.

Z punktu widzenia systemów informatycznych każdy ze wspomnianych podmiotów operuje na swoim niezależnym oprogramowaniu. Dlatego też w przypadku np. wprowadzenia zmian produktowych na rynek, towarzystwo ubezpieczeniowe w pierwszej kolejności musi przeprowadzić szereg zmian systemowych po swojej stronie. W kolejnym kroku musi przekazać swoim dystrybutorom do zaimplementowania w ich systemach model taryfikacyjny oraz niezbędne dokumenty. 

Specyfika tego procesu generuje istotną potrzebę: czasu. Od momentu opracowania nowego produktu ubezpieczeniowego do chwili jego zaistnienia w kanale dystrybucji niekiedy mija tego czasu całkiem sporo. Takie działanie jest zatem nie tylko nieefektywne kosztowo, ale również generuje znaczące opóźnienia w rynkowych debiutach nowych produktów lub oczekiwanych przez klienta zmianach w taryfach. Stwarza również całkiem pokaźną możliwość popełnienia błędu w procesie implementacji nowej taryfy w systemie dystrybutora.

Integracja ubezpieczycieli z dystrybutorami

Jak zatem na znany i przytoczony powyżej model współpracy wpływa zastosowanie technologii webservice?

Okazuje się, że wpływa znacząco, a wartość dodana widoczna jest nie tylko w wymiarze operacyjnym, ale również ekonomicznym.

Poprzez zastosowanie bezpośredniej wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi (wykorzystującej technologię webservice) dystrybutor przede wszystkim uzyskuje dostęp do zawsze aktualnej taryfy i wyliczonej na jej podstawie składki.

Dzieję się tak dlatego, że składka jest dostarczana bezpośrednio przez serwis kwotacyjny towarzystwa. Dystrybutor nie musi angażować sił ani środków na aktualizację istniejących lub implementację nowych algorytmów, wyliczających składkę we własnym systemie, tak jak miałoby to miejsce w przypadku dotychczasowego modelu współpracy. Dzięki temu może skoncentrować się na tym, co dla niego najważniejsze – na realizacji celów ilościowych i jakościowych. Można więc stwierdzić, że z punktu widzenia poprawy efektywności operacyjnej oraz ograniczania kosztów związanych z aktualizacjami produktowymi w systemie dystrybutora, to technologiczny krok naprzód.

To również wpisanie się w trend, który od jakiegoś czasu można zaobserwować na polskim rynku ubezpieczeniowym. Ubezpieczyciele coraz częściej decydują się na integrację z dystrybutorami, wykorzystując technologię webservice. Udostępniają również kolejne linie produktowe, które mogą być obsługiwane on-line – np. ubezpieczenia dedykowane dla firm leasingowych czy pakiety dealerskie.

Pamiętajmy jednak, że oferta multiagencji nie ogranicza się tylko do produktów kalkulowanych za pomocą usług webservice. Nowoczesny system informatyczny powinien wspierać dystrybutora nie tylko w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych w modelu on-line, ale również powinien umożliwiać modelowanie produktów ubezpieczeniowych z taryfą off-line, dla których – z różnych przyczyn – nie jest możliwe skalkulowanie składki przez webservice. Jednym słowem system powinien być elastyczny. Tylko takie narzędzie zapewni dystrybutorowi rozwój biznesowy oraz pozwoli uzyskać przewagę konkurencyjną.

Na rynku finansowym obecny od kilkunastu lat. Wiedzę i doświadczenie zdobywał zarówno w departamentach wsparcia biznesu jak i działach sprzedaży instytucji finansowych. W swojej karierze zawodowej związany był z takimi firmami jak Bank Nordea, Bank BNP Paribas czy ProService Finteco. W VSoft zaangażowany w rozwój obszaru ubezpieczeniowego. Miłośnik podróżowania i awiacji.

Zobacz również

See also

Feedback od odbiorców rozwiązania może też być źródłem inspiracji do dalszego innowacyjnego rozwoju produktu, co może się przyczynić do zwiększenia ...