Rynek wierzytelności vs. regulacje prawne w Polsce oraz UE

Rynek wierzytelności jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, który pomaga w kontrolowaniu ryzyka kredytowego, a także umożliwia firmom i instytucjom finansowym odzyskiwanie długów. Jednak w ostatnich latach rynek ten zmaga się z szeregiem wyzwań, w tym regulacjami prawnymi.

Wpływ regulacji prawnych w Polsce oraz Unii Europejskiej na rynek wierzytelności jest niezwykle istotny, ponieważ ma bezpośrednie przełożenie na funkcjonowanie wierzycieli, firm windykacyjnych oraz na sposób zarządzania należnościami. W ostatnich latach obserwujemy w Polsce i na poziomie unijnym wiele zmian dotyczących regulacji dochodzenia należności, co ma na celu ochronę praw konsumentów oraz zapobieganie nadużyciom.

Zmiany w regulacjach prawnych na rynku wierzytelności

Jedną z najważniejszych regulacji, która weszła w życie w Polsce, jest ustawa o ochronie danych osobowych (RODO), która reguluje sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych konsumentów. W kontekście windykacji, RODO wprowadziło szereg wymogów, które muszą spełnić firmy windykacyjne, m.in. dotyczących informowania dłużników o przetwarzaniu ich danych, ograniczenia sposobów kontaktu z nimi oraz prawa do sprostowania lub usunięcia danych.

Ważną zmianą wprowadzoną przez te przepisy jest ograniczenie kosztów windykacji. W chwili obecnej, wierzyciel nie może żądać od dłużnika opłat wyższych niż koszt faktyczny prowadzonej windykacji. Ponadto, wierzyciel musi poinformować dłużnika o wszelkich kosztach związanych z windykacją przed ich poniesieniem.

Wprowadzenie tych przepisów przyczyniło się do zmniejszenia liczby przypadków nieuczciwej praktyki w zakresie windykacji oraz zmniejszenia kosztów ponoszonych przez dłużników. Jednak, dla firm działających w branży wierzytelności, wprowadzenie tych przepisów oznacza konieczność zmiany ich modeli biznesowych i dostosowanie się do nowych wymogów prawnych.

Unia Europejska o procesach windykacyjnych

Innym ważnym aspektem jest dyrektywa unijna w sprawie oddłużania, która wprowadziła m.in. zasady dotyczące spłaty, czasu trwania postępowań oraz zakazu stosowania nieuczciwych praktyk wobec dłużników. W kontekście systemu windykacyjnego, wdrażanie dyrektywy może wymagać dostosowania funkcjonalności systemu do nowych wymogów.

W Unii Europejskiej wprowadzono regulacje prawne dotyczące rynku wierzytelności. Jednym z najważniejszych dokumentów w tym zakresie jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie nieuczciwych praktyk wobec konsumentów na rynku wierzytelności (Dz.U.UE.L.2016.158.1). Dyrektywa ta wprowadza szereg zasad i wymagań, które mają na celu ochronę konsumentów przed nieuczciwymi praktykami stosowanymi przez firmy windykacyjne.

Jak VSoft Collection pomaga w zarządzaniu procesami windykacyjnymi?

Wprowadzanie nowych regulacji prawnych dotyczących zarządzania należnościami wymaga ciągłej adaptacji i modernizacji swoich systemów. System windykacyjny VSoft Collection może pomóc w realizacji tych wyzwań. Rejestruje informacje o kliencie i tworzy teczkę klienta, w której jest zapisywana historia kontaktu z klientem. Jest zgodny z wymaganiami RODO, co pozwala na szybkie sprawdzenie historii kontaktów z klientem oraz informacji o nim. Ponadto, Collection standaryzuje komunikację z klientem poprzez stosowanie wzorców komunikacji oraz szablonów wiadomości i pism.

Dzięki temu systemowi firmy zarządzające należnościami będą mogły szybciej i skuteczniej komunikować się z dłużnikami, unikając kosztownych i czasochłonnych procesów sądowych. Natomiast dłużnicy będą mieli możliwość lepszego zrozumienia swojego zadłużenia i sposobów jego spłaty.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży IT. Projekty informatyczne zna od podszewki. Brał udział w ich realizacji zarówno w charakterze project managera, konsultanta, jak również dyrektora Pionu Analiz i Zarządzania Projektami. Z VSoft związany od 2008 r., obecnie jako dyrektor rozwoju obszaru windykacji odpowiada za projekty w obszarze windykacji i restrukturyzacji realizowane dla największych polskich instytucji finansowych (m.in. PKO BP, mBank SA, Alior Bank SA , Europejski Fundusz Leasingowy SA).

Zobacz również

See also