Integracja systemów windykacyjnych z Portalem Informacyjnym Sądów Powszechnych

Jak zwiększyć efektywność pracy osób odpowiadających za nadzór nad postępowaniami sądowymi? Jak usprawnić procesy w zakresie pozyskiwania informacji sądów powszechnych? Jak efektywnie wykorzystać codzienne informacje pozyskiwane dla spraw prowadzonych przez sądy powszechne?

Próbując odpowiedzieć sobie na te pytania jako zespół i wychodząc naprzeciw potrzebom automatyzacji procesów wynikających z potrzeb biznesowych, stworzyliśmy koncepcję integracji systemów produktowych z Portalem Informacyjnym Sądów Powszechnych poprzez VSoft Court Portal Connector.

O czym mowa?

Koncepcją rozwiązania jest zapewnienie integracji systemów produktowych, które odnotowują informacje o prowadzonych sprawach sądowych udostępnianych elektronicznie na Portalu Informacji Sądów Powszechnych poprzez wykorzystanie zewnętrznego API portalu. Integracja zapewnia kompleksową komunikację pomiędzy systemem prowadzącym sprawy sądowe a Portalem Informacyjnym Sądów Powszechnych w zakresie informacji, jakie udostępniane są na portalu dla danej sprawy (czynności prowadzone, dokumenty, protokoły, posiedzenia). Oferowane rozwiązanie stanowi więc optymalne, automatyczne narzędzie służące do rejestracji informacji o sprawach sądowych wspomagając codzienną, powtarzalną pracę pozyskiwania informacji przez pracowników towarzystw ubezpieczeniowych, firm leasingowych, kancelarii prawnych, firm windykacyjnych.

Potrzeba

Dostępność informacji sądowych w wersji elektronicznej i automatyzacja procesów biznesowych coraz rzadziej dopuszcza manualne wykonywanie powtarzalnych czynności pracowniczych w systemach windykacyjnych, podczas których nie wymaga się od nich wiedzy eksperckiej. Tym samym banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy leasingowe oraz kancelarie prawne i firmy windykacyjne coraz częściej inwestują w automatyzację procesów biznesowych. Odpowiedzią na wynikające potrzeby w zakresie pozyskiwania informacji zawartych w aktach sądowych udostępnianych elektroniczne przez sądy na Portalu, jest rozwiązanie umożliwiające integrację systemów windykacyjnych z Portalem Informacyjnym Sądów Powszechnych. Efektem takiej integracji jest pozyskanie informacji o etapie procesu sądowego, czynnościach wykonanych przez sąd, wyznaczonych terminach posiedzeń, dokumentach w sprawie wygenerowanych przez sąd w postaci elektronicznej, protokołach elektronicznych z możliwością odsłuchania.

Idea

Naszym rozwiązaniem spełniającym powyższe potrzeby w zakresie integracji systemów prowadzących sprawy sądowe z Portalem Informacji Sądów Powszechnych jest VSoft Court Portal Connector. Produkt zapewnia kompleksową komunikację pomiędzy systemem prowadzącym sprawy sądowe a Portalem Informacyjnym Sądów Powszechnych w zakresie informacji, jakie udostępniane są na Portalu dla danej sprawy. Pobieranie informacji jest procesowane z zachowaniem wszelkich wymogów normatywnych w przedmiocie np. ochrony dóbr osobistych czy danych osobowych czy też wartości w upublicznianych dokumentach.

Integracja systemu prowadzącego sprawy sądowe poprzez VSoft Court Portal Connector realizowana jest za pomocą plików wejściowych i wyjściowych, przekazywanych pomiędzy konektorem a systemem prowadzącym sprawy sądowe w trybie dziennym czyli raz na dobę. Codziennie wywoływana jest metoda pobierająca dane wybranej sprawy poprzez cykliczne odpytywanie konektora. Dzięki takiemu rozwiązaniu system produktowy codziennie odnotowuje informacje zarejestrowane elektronicznie na Portalu przez sądy powszechne i na bieżąco może reagować na zaistniałe czynności, podejmując odpowiednie procesowanie spraw w systemie.

Funkcjonalność

W zakresie funkcjonalności, jakie oferuje Portal Informacyjny Sądów Powszechnych koncepcja naszego rozwiązania umożliwia automatyczną realizację czynności, jakie pracownik wykonuje manualnie celem pozyskania informacji rejestrowanych elektronicznie przez sądy powszechne:

  • składanie wniosków o dostęp dla wskazanych spraw,
  • sprawdzanie statusów złożonych wniosków,
  • pobieranie danych dla spraw, dla których uzyskano dostęp oraz pobieranie danych, gdy nastąpiła ich aktualizacja, co pozwala na bieżącą aktualizację: danych spraw i ich szczegółów, pozyskanie informacji o występujących powiązaniach na sprawie, odbytych bądź zaplanowanych posiedzeniach dla danej sprawy, odnotowywania informacji o załączonych dokumentach, informacje o stronach postępowania dla sprawy jak również czynności podjęte dla sprawy,
  • pobieranie plików dokumentów dla wskazanych dokumentów spraw,
  • pobieranie e-protokołów posiedzeń dla wskazanych posiedzeń.

 

Wszystkie powyższe działania są kompleksowo obsługiwane w ramach automatycznej integracji dostarczając systemowi produktowemu ‘wsad’ służący w dalszym kroku do podjęcia działań windykacyjnych.

Zysk

Co daje automatyczna komunikacja systemu windykacyjnego z Portalem Informacyjnym Sądów Powszechnych?

Myślą przewodnią koncepcji rozwiązania jest optymalizacja czynności powtarzalnych wykonywanych przez pracowników. Stąd też oferowane rozwiązanie stanowi optymalne, automatyczne narzędzie służące do rejestracji informacji, jakie są podejmowane na sprawach zarejestrowanych w sądach powszechnych oraz rejestracji tych danych w systemie prowadzącym sprawy sądowe. Pobrane informacje zostają wykorzystane w systemie windykacyjnym.

Korzyści, jakie płyną z wdrożenia VSoft Court Portal Connector pokrótce definiują poniższe punkty:

  • automatyczne składanie wniosków o dostęp do sprawy w Portalu oraz aktualny status złożonego wniosku,
  • aktualny stan sprawy na dzień bieżący – rejestracja informacji o czynnościach podejmowanych na sprawach, posiedzeniach, aktualizacjach dokumentów bez konieczności logowania się do portalu,
  • zwiększenie efektywności pracy osób odpowiadających za nadzór nad postępowaniami sądowymi,
  • automatyzacja procesu sądowego – szybkie reagowanie w konsekwencji opublikowania informacji na portalu, takich jak np.: rejestrowanie czynności, wyznaczanie terminów posiedzenia, publikowanie dokumentów,
  • monitorowanie spraw i bieżących opublikowanych informacji przez sądy powszechne.

Dla kogo?

Pozostaje nam w zasadzie na koniec pytanie: Dla kogo? Integracja systemu produktowego z Portalem Informacyjnym Sądów Powszechnych poprzez VSoft Court Portal Connector dedykowana jest przede wszystkim tam, gdzie istotne są informacje na temat spraw procesowanych w sądach. Wśród odbiorców rozwiązania znajdują się towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy leasingowe, kancelarie prawne, firmy windykacyjne oraz inne, które wykorzystają informacje o działaniach sądów upublicznianych przez nich elektronicznie. Dostarczanie informacji o aktualnym stanie sprawy na dzień bieżący pozwala skutecznie podejmować działania w systemie produktowym na prowadzonych sprawach sądowych.

Agata Zapała

Swoją przygodę z windykacją rozpoczynała jako tester. Do dziś ceni sobie bagaż doświadczeń testerskich, które pozwoliły jej dogłębnie zrozumieć system od strony użytkownika. Jako analityk biznesowy dba o to, aby docelowe rozwiązanie spełniało biznesową potrzebę klienta. Swoją wiedzę rozwija głównie w zakresie monitoringu i windykacji, współpracując z klientami dużych banków w zakresie koncepcji funkcjonalnej i biznesowej rozwoju systemu oraz budowania nowych narzędzi.

Zobacz również

See also