TechnologiaVSoft archITekt to zintegrowana platforma low code do tworzenia oprogramowania. (IDE) Powstała w wyniku wieloletniej praktyki rozwijania w firmie modułów usprawniających wytwarzanie dużych projektów klasy enterprise.

Platforma uwzględnia zarówno podstawowe elementy klasycznego Rapid Application Development (np. model danych, moduł interfejsu użytkownika, modelowanie procesów), jak i wiele innych aspektów, które są wyzwaniami przy realizacji dużych systemów (np. praca grupowa wielu osób o różnych specjalnościach, zarówno po stronie dostawcy jak i klienta, minimalizowanie kosztów diagnostyki, konfiguracji, utrzymania, śledzenia zmian w złożonym systemie, itp.).

Efektem zrealizowanego przy użyciu archITekta systemu informatycznego jest aplikacja webowa WWW dla użytkowników końcowych oraz zbiór technicznych i biznesowych komponentów pozwalających na pełną integrację z otoczeniem systemu, obliczenia, przetwarzanie danych, generowanie wydruków oraz raportów.

Narzędzie sprawdzone w praktyce


Platforma VSoft archITekt sprawdza się w praktyce, dzięki temu, że jej moduły oraz sama koncepcja przeszły na przestrzeni lat szereg przeobrażeń, udoskonaleń oraz rewolucji, które niwelowały ograniczenia napotykane w kolejnych wdrożeniach.

Wsparcie produkcji oprogramowania


Nowoczesny UI i naturalne wsparcie inżyniera – synergia z uznanymi technologiami (HTML5, MVC) i narzędziami (Visual Studio).

Praktycznie dowolna forma integracji, rozszerzalność, konfiguracja techniczna, konfiguracja dostępna dla użytkownika biznesowego.

Wsparcie dla bezproblemowej pracy grupowej przy wykorzystywaniu popularnych serwerów wersji, takich jak TFS czy GIT.

Wsparcie dobrych praktyk w codziennej pracy zespołów programistów i testerów pracujących nad rozwiązaniem.

Wsparcie klasycznego modelowania – model danych, Moduł Interfejsu Użytkownika, procesy biznesowe, uprawnienia.

Masowe przetwarzanie danych, silnik decyzyjny, modelowanie algorytmów, wydruki i inne.

archITekt – 'enterprise-ready'


Platforma archITekt jest otwarta na uznane technologie (MVC, HTLM5), ściśle współpracuje z Visual Studio (integracja, generacja T4) oraz mocno wspiera testy automatyczne. Czyni to platformę przyjazną zarówno dla programistów, jak również dla projektantów i testerów.VSoft archITekt posiada szereg cech i modułów,
dzięki którym może realizować systemy klasy enterprise.
Integracja

archITekt jest gotowy na integrację z innymi systemami w praktycznie każdy ze stosowanych obecnie sposobów (poprzez webservice, pliki, bazę danych, itp.). Pozwala również harmonogramować stosowane w dużych firmach różnego rodzaju przetwarzania danych oraz integracje.


Konfiguracja techniczna

Systemy klasy enterprise zwykle składają się z dużej ilości komponentów instalowanych na wielu serwerach. archITekt posiada moduł konfiguracji technicznej, który znacznie ułatwia zarządzanie konfiguracją złożonego i rozproszonego systemu oraz minimalizuje ryzyko popełnienia pomyłek.


Konfiguracja biznesowa

archITekt wspiera różne poziomy konfiguracji biznesowej, dzięki czemu już podczas analizy systemu informatycznego możliwe jest dokonanie wyboru i podziału komponentów sterujących pracą aplikacji na warstwę parametryzacyjną (często zmieniającą się, edytowaną - najczęściej bezpośrednio z poziomu interfejsu WWW - w trakcie pracy operacyjnej systemu), oraz warstwę konfiguracyjną (sterującą działaniem całego systemu, zapisaną głównie w postaci słowników i tabel, zmienianą z poziomu narzędzia archITekt Studio).

Specjalistyczne moduły i rozwiązania


W platformie archITekt wypracowano szereg modułów obsługujących specjalistyczne, często spotykane elementy systemów. Zrealizowane w tych modułach części systemów są czytelne dla osób biznesowych (ang. business-readable). Jeśli istnieje potrzeba, po odpowiednim przeszkoleniu, osoby biznesowe mogą samodzielnie dokonywać modyfikacji, np. wprowadzając zmiany w algorytmach czy w kształcie wydruków.Silnik decyzyjno-obliczeniowy

Rozwiązanie służące do graficznego modelowania algorytmów i tabel parametrycznych sterujących pracą systemu, w sposób czytelny dla użytkownika biznesowego.
Generowanie dokumentów

Rozwiązanie pozwalające na definiowanie szablonów dla dokumentów, pism i e-mailów wysyłanych do klientów.