Uniwersalny system nie tylko dla windykatora

Mirosław Wnuk, dyrektor rozwoju obszaru windykacji
Z Mirosławem Wnukiem, dyrektorem rozwoju obszaru windykacji w firmie VSoft, rozmawiał Jerzy Majka.

Uniwersalny system nie tylko dla windykatora

- Wśród oferowanych przez państwa firmę systemów pojawiło się ostatnio nowe narzędzie – Vsoft Mobile Workforce, mające na celu wspieranie pracowników terenowych. Czym ten system wyróżnia się na tle innych aplikacji dostępnych na rynku?

- Przygotowane przez nas rozwiązanie jest parametryzowalne, umożliwia niezwykle elastyczne zarządzanie zadaniami. Pierwotnym zadaniem aplikacji VSoft Mobile Workforce jest usprawnienie pracy windykatorów terenowych, tak by mogli oni otrzymywać zlecenia zadań na swoich urządzeniach mobilnych (telefonach lub tabletach) i wprowadzać je na bieżąco w harmonogram prac. Na przykład zaplanować nowe zadanie odpowiednio do wyznaczonej wcześniej trasy przejazdu bądź miejscowości, w której w danej chwili przebywają. Aplikacja umożliwia także natychmiastowe raportowanie rezultatów pracy do systemu zlecającego zadanie. VSoft Mobile Workforce umożliwia współpracę z wieloma systemami, nie tylko tymi do obsługi procesu windykacji. Z pomocą aplikacji można zlecać zadania przykładowo dla pracowników obsługi klienta, rzeczoznawców majątkowych czy analityków kredytowych – jednym słowem wszystkich bankowców, którzy otrzymują zadania do wykonania w terenie. Rozwiązanie pozwala konfigurować różne typy zadań. Pracownik terenowy otrzymuje taki zestaw informacji, jaki ustali administrator systemu. Dzięki temu rozwiązanie cechuje się dużą elastycznością i w naszej opinii jest to główny wyróżnik. Większość tego rodzaju wdrożeń jest dedykowana albo pod system windykacyjny, albo pod zarządzanie zasobami ludzkimi.


- W jaki sposób to rozwiązanie może wesprzeć banki w obliczu nowych możliwości restrukturyzacji przedsiębiorstw?


- Działania w zakresie restrukturyzacji i upadłości podmiotów gospodarczych związane są z zaangażowaniem bardzo dużych zespołów pracowników: prawników, ekonomistów, księgowych oraz ekspertów z najróżniejszych dziedzin, w tym 92 powiązanych z profilem działalności niewypłacalnej firmy. VSoft Mobile Workforce pozwala na optymalizację procesu zlecania zadań podejmowanych w ramach restrukturyzacji poszczególnym ekspertom i uzyskiwania od nich odpowiedzi. Na poziomie obsługi całości procesu wsparcie zapewnia wówczas system windykacyjny VSoft Collection, który jest w stanie obsługiwać również złożone postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe przedsiębiorstw. System wskazuje kolejne działania konieczne w przeprowadzeniu procesu restrukturyzacyjnego i wyznacza konkretne zadania do wykonania. Zadania są następnie przekazywane do aplikacji VSoft Mobile Workforce, która pozwala kontrolować stan ich wykonywania – np. przypominając pracownikom o bliskim bądź przekroczonym terminie realizacji. To wsparcie pozwala na znaczne usprawnienia, w szczególności w obsłudze procesów korporacyjnych dla dużych klientów, gdzie tych procesów jest faktycznie dużo i trzeba mieć wsparcie w zakresie terminów, kolejnych kroków do wykonania czy kompletności zbieranych informacji.

- W związku z likwidacją BTE jednym z kierunków dochodzenia należności bankowej stało się EPU. Czy współpraca z e-sądem może być wspierana przez systemy oferowane przez VSoft?


- Wskutek likwidacji BTE systemy wspierające windykację w bankach będą rozwijane w kierunku usprawniania i optymalizacji przekazywania spraw do EPU – przy jak najmniejszym udziale pracowników. System windykacyjny VSoft Collection wyposażony został w dedykowany konektor do systemu EPU, który łączy się z e-sądem i pozwala na przekazywanie, prowadzenie i nadzorowanie spraw. Wbudowane w VSoft Collection reguły pozwalają na wyselekcjonowanie spośród prowadzonych spraw tych, które znajdują się na etapie umożliwiającym wniesienie pozwów w ramach postępowania upominawczego. Pozwy są wówczas automatycznie generowane i składane do biura podawczego e-sądu. Pracownik, który korzysta z systemu jest w stanie na bieżąco śledzić listę spraw do przekazania. Również po wniesieniu pozwu system automatycznie odpytuje EPU, jaki jest aktualny status danej sprawy – np. czy są jakieś zastrzeżenia odnośnie złożonych dokumentów bądź czy trzeba uzupełnić wniosek. Jeśli jest taka potrzeba, to w aplikacji mobilnej VSoft Mobile Workforce pojawia się zadanie dla pracownika. W konsekwencji mamy w systemie pełną kontrolę nad naszym portfelem spraw bez konieczności logowania się do serwisu EPU.

- Wspomniał pan, że jego walorem jest duża uniwersalność. W jaki sposób ta cecha może uprościć działanie pracownikom instytucji finansowych, nie tylko na etapie dochodzenia roszczeń?

- Należy pamiętać o jednym: jeżeli bank kontaktuje się w ramach windykacji z klientem, to powinien zadbać o to, aby ten kontakt zmierzał ku zawarciu ugody, a także w miarę możliwości pozwalał na kontynuację współpracy. Do tego, aby wypracować indywidualne zasady spłaty przeterminowanego zadłużenia, dostosowane do potrzeb poszczególnych klientów, pracownik terenowy musi dysponować elementarną swobodą w zakresie podejmowania określonych działań. VSoft Mobile Workforce pozwala np. na przyjęcie deklaracji spłaty wraz z równoczesnym przekazaniem tej informacji do banku w czasie rzeczywistym. Dlaczego to jest ważne? Ustalenie planu spłaty wraz z przekazaniem windykatorowi terenowemu pierwszej raty pozwala na powstrzymanie dalszych działań ze strony banku. W ten sposób nie podejmuje on kroków zbędnych w takiej sytuacji, a klient zyskuje pewność, że jeżeli będzie wywiązywać się z ustalonych terminów, to sprawa zostanie zakończona na etapie polubownym. Na podobnej zasadzie aplikacje mobilne mogą wspierać pracowników w innych sytuacjach – np. na etapie sprzedaży. W odniesieniu do kredytu hipotecznego można, przykładowo, za pomocą aplikacji sprawdzać stan zaawansowania prac budowlanych czy poziom zabezpieczeń. Bardzo często takie zadania zlecane są firmom zewnętrznym. Wówczas wysyła się zadanie pracownikowi terenowemu, który na podstawie oględzin nieruchomości ma ocenić, czy informacje o inwestycji zawarte we wniosku kredytowym zgadzają się ze stanem faktycznym. Takie zadania mogą być zlecane poprzez VSoft Mobile Workforce. Z drugiej strony pracownik terenowy może za pomocą smartfonu wypełnić raport odnośnie przedmiotowej nieruchomości bezpośrednio w trakcie oględzin i wysłać go w czasie rzeczywistym do systemu, co bez wątpienia przyspiesza dalsze kroki związane z udzielaniem kredytu. Dzięki temu optymalizujemy sam proces. Podobnie wgląda wykorzystanie VSoft Mobile Workforce w przypadku monitorowania wypłaty kolejnych transz – pracownik terenowy może np. wykonać na miejscu zdjęcie realizowanej inwestycji, które od razu przesyłane jest do banku. Nie ma przy tym znaczenia, czy mamy do czynienia z pracownikiem własnym, czy zewnętrznym.

- W sektorze bankowym poufność danych i bezpieczeństwo jest wyzwaniem kluczowym. Jak pogodzić te wyśrubowane wymogi z instalacją aplikacji na prywatnym urządzeniu pracownika?


- VSoft Mobile Workforce instalowany jest na telefonach pracowników w postaci aplikacji natywnej. Zapewnia to wyższy poziom bezpieczeństwa, nie tylko od innych instrumentów teleinformatycznych, ale nade wszystko w porównaniu z dokumentacją papierową, która wskutek chwilowej nieuwagi łatwo może wpaść w niepowołane ręce. Aplikacja natywna zapewnia dostęp tylko i wyłącznie poprzez jej interfejs, w momencie zakończenia zadania dokumenty są usuwane z telefonu. Dodatkowo przez cały okres wykonywania zadania dane są odpowiednio szyfrowane, dlatego nie ma obaw o naruszenie tajemnicy bankowej. Sama aktywacja VSoft Mobile Workforce wymaga również użycia wielu zabezpieczeń. Każdy telefon, który łączy się z systemem, musi być w nim zweryfikowany. Takiej weryfikacji dokonuje się za pomocą numeru IMEI, a odpowiednia procedura przebiega dwoma kanałami. Jednym wysyłane jest żądane zweryfikowania, które pojawia się w systemie, a równolegle innym bezpiecznym kanałem przekazuje się użytkownikowi unikalny klucz pozwalający na zakończenie weryfikacji telefonu. Oczywiście cała komunikacja jest szyfrowana. Także w trakcie korzystania z systemu dane nie są dostępne dla użytkownika poza tą aplikacją, a w momencie wykonywania połączenia dodatkowo autoryzowane jest ono kodem PIN. Te wszystkie elementy pozwalają zapewnić najwyższy poziom poufności przekazywanych danych i bezpieczeństwa, nawet w przypadku wykorzystania własnego telefonu do celów korporacyjnych. Warto też nadmienić, że BYOD staje się coraz powszechniejszym trendem na rynkach światowych, pozwala to na zwiększenie komfortu pracy użytkownika.

- Czy system VSoft Mobile Workforce może ułatwić – tak powszechny w dzisiejszym sektorze bankowym – outsourcing?

- Przede wszystkim należy podchodzić z rezerwą do opinii, jakoby outsourcing stanowił jedynie słuszną linię we współczesnym sektorze bankowym. To zależy od wielu czynników. Trend outsourcingowy w instytucjach finansowych jest oczywiście silny, ale równie duży jest nacisk na jakość obsługi, w tym na tzw. elementy miękkie. Z tej przyczyny pewne procesy zatrzymywane są wewnątrz instytucji. Czasami banki, które zdecydowały się na outsourcing w pewnych procesach powracają do tworzenia własnych zespołów pracowników. Jeśli chodzi o pracowników firm zewnętrznych, Mobile Workforce pozwala na zlecanie im zadań bezpośrednio przez bank. Wpływa to pozytywnie na ich efektywne rozliczanie i podniesienie motywacji. Po pierwsze, mamy możliwość szybkiego przekazywania im zadań, co skraca okres komunikacji, a po drugie możemy uzyskać dodatkowe komunikaty. Można np. zobowiązać pracownika do zameldowania się na miejscu wykonywania zadania, dzięki czemu jesteśmy w stanie sprawdzić, czy faktycznie był on na miejscu fizycznie, czy też tylko kontaktował się z klientem telefonicznie. Podsumowując, system pozwala na równie skuteczną kontrolę pracowników zatrudnianych przez podmioty trzecie, działających w imieniu banku, tak jak ma to miejsce w przypadku własnej załogi.

W przypadku dodatkowych pytań

napisz do nas na podany adres mailowy