© 2015 VSoft SA.
napisz do nas
wyszukaj

Projekty unijne

  • Pathfinder
  • Streamliner
  • Akademia Rozwoju

Projekt „Opracowanie innowacyjnej, zintegrowanej platformy dla strefy finansowej”

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet I, Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych”. Projekt był realizowany w terminie od 1 stycznia 2013 r. do 28 lutego 2015 r.

Pathfinder to wewnętrzna nazwa projektu, a jego celem było umożliwienie wprowadzenia na rynek zintegrowanej platformy dla strefy finansowej opartej o ideę sieci neuronowych. W jej skład wchodzą trzy moduły:

  • kredytowy,
  • ubezpieczeniowy,
  • windykacyjny.

Wynikiem przeprowadzonych przez B+R prac, które w głównej mierze były ukierunkowane na zastosowanie algorytmów neuronowych w skomplikowanym procesie oceny wiarygodności finansowo-kredytowej przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej jest nowy produkt – VSoft Financial Platform. VSoft Financial Platform zawiera w obszarze windykacji produkty VSoft Collection oraz VSoft e-Court Collection, w obszarze kredytowym produkt VSoft Early Warning oraz w obszarze ubezpieczeń, produkty VSoft Smart oraz VSoft Aztec Decoder.

Aktualny opis produktów wchodzących w skład VSoft Financial Platform znajduje się tutaj.

kontakt: Mirosław Wnuk

Opiekun merytoryczny projektu

tel. +48 (12) 350 1880

e-mail: miroslaw.wnuk@vsoft.pl


DOTACJE NA INNOWACJE

Projekt „Opracowanie innowacyjnej platformy narzędziowo-utrzymaniowej”

Projekt był realizowany w terminie od 1 kwietnia 2012 r. do 30 czerwca 2014 r. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet I, Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych”. Streamliner to wewnętrzna nazwa projektu składającego się z czterech komponentów: VLAB, VU, VD, VSED. W ramach prac badawczych nad Platformą powstały prototypy:

  • VU – serwera aktualizacji – prosty architektonicznie i niezawodny, ale o dużych możliwościach dystrybucji pakietów aktualizacyjnych (bezpieczeństwo, wydajność);
  • VSED – zgłaszania wzbogaconych incydentów bezpośrednio z aplikacji i zaawansowanej integracji z TFS;
  • VDA – modelowania i dostarczania samodzielnie działających pakietów aktualizacyjnych uwzględniających różne technologie;
  • VLAB – automatycznego klonowania środowisk i wygodnego zarządzania (uprawnienia, backup, odtworzenie).

W ramach największego prototypu – VLAB, w toku prac badawczych, oprócz automatycznego tworzenia i zarządzania środowiskami wyodrębniono innowacyjne podejście w zakresie automatyzacji zarządzania konfiguracją oraz automatyzacji i unifikacji zarządzania wiedzą o zasobach organizacji.

Ze względu na badawczo-rozwojowy charakter projektu współpracowaliśmy m. in. z Politechniką Krakowską, a wyniki prac badawczych są publikowane i prezentowane na konferencjach.

Raport końcowy z Działania 1.4 został pozytywnie zaakceptowany, a w konsekwencji VSoft SA wdrożył wyniki badań do działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

Aktualny opis produktów (wariantów) tworzących markę Streamliner znajduje się tutaj.

kontakt: Andrzej Martyna

Project Manager

tel. +48 (12) 350 1934

e-mail: andrzej.martyna@vsoft.pl


DOTACJE NA INNOWACJE

Projekt „Akademia rozwoju VSoft SA. Program doskonalenia kluczowych kompetencji pracowników”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” w terminie 01.01.2012 – 31.12.2013 r.

Celem głównym projektu było podniesienie poziomu wiedzy biznesowej oraz rozwój kompetencji miękkich, specjalistycznych i projektowych wśród pracowników VSoft SA. Szkolenia w ramach „Akademii rozwoju VSoft SA” przeznaczone były wyłącznie dla pracowników VSoft SA. W projekcie przewidziano szkolenia oraz coaching / mentoring z zakresu kompetencji: ogólnofirmowych, specjalistycznych, managerskich, zarządzania projektami, trenerskich, sprzedażowych.

kontakt: Elżbieta Czapiga

Asystent kierownika projektu

tel. +48 (12) 350 1806

e-mail: elzbieta.czapiga@vsoft.pl


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA
© 2015 VSoft SA.