PATHFINDER

Projekt „Opracowanie innowacyjnej, zintegrowanej platformy dla strefy finansowej”

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet I, Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych”. Projekt był realizowany w terminie od 1 stycznia 2013 r. do 28 lutego 2015 r. Pathfinder to wewnętrzna nazwa projektu, a jego celem było umożliwienie wprowadzenia na rynek zintegrowanej platformy dla strefy finansowej opartej o ideę sieci neuronowych. W jej skład wchodzą trzy moduły: kredytowy, ubezpieczeniowy, windykacyjny. Wynikiem przeprowadzonych przez B+R prac, które w głównej mierze były ukierunkowane na zastosowanie algorytmów neuronowych w skomplikowanym procesie oceny wiarygodności finansowo-kredytowej przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej jest nowy produkt – VSoft Financial Platform. VSoft Financial Platform zawiera w obszarze windykacji produkty VSoft Collection oraz VSoft e-Court Collection, w obszarze kredytowym produkt VSoft Early Warning oraz w obszarze ubezpieczeń, produkty VSoft Smart oraz VSoft Aztec Decoder. Aktualny opis produktów wchodzących w skład VSoft Financial Platform znajduje się tutaj.

DOTACJE NA INNOWACJE

STREAMLINER

Projekt „Opracowanie innowacyjnej platformy narzędziowo-utrzymaniowej”

Projekt był realizowany w terminie od 1 kwietnia 2012 r. do 30 czerwca 2014 r. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet I, Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych”. Streamliner to wewnętrzna nazwa projektu składającego się z czterech komponentów: VLAB, VU, VD, VSED. W ramach prac badawczych nad Platformą powstały cztery prototypy.

VU - prototyp serwera aktualizacji. Prosty architektonicznie i niezawodny, ale o dużych możliwościach dystrybucji pakietów aktualizacyjnych (bezpieczeństwo, wydajność).
VSED - prototyp zgłaszania wzbogaconych incydentów bezpośrednio z aplikacji i zaawansowanej integracji z TFS.
VDA - prototyp modelowania i dostarczania samodzielnie działających pakietów aktualizacyjnych uwzględniających różne technologie.
VLAB - prototyp automatycznego klonowania środowisk i wygodnego zarządzania (uprawnienia, backup, odtworzenie).

W ramach największego prototypu – VLAB – w toku prac badawczych, oprócz automatycznego tworzenia i zarządzania środowiskami, wyodrębniono innowacyjne podejście w zakresie automatyzacji zarządzania konfiguracją oraz automatyzacji i unifikacji zarządzania wiedzą o zasobach organizacji.

Ze względu na badawczo-rozwojowy charakter projektu współpracowaliśmy m. in. z Politechniką Krakowską, a wyniki prac badawczych są publikowane i prezentowane na konferencjach. Raport końcowy z Działania 1.4 został pozytywnie zaakceptowany, a w konsekwencji VSoft SA wdrożył wyniki badań do działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Aktualny opis produktów (wariantów) tworzących markę Streamliner znajduje się tutaj.

DOTACJE NA INNOWACJE

AKADEMIA ROZWOJU

Projekt „Akademia rozwoju VSoft SA. Program doskonalenia kluczowych kompetencji pracowników”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” w terminie 01.01.2012 – 31.12.2013 r.

Celem głównym projektu było podniesienie poziomu wiedzy biznesowej oraz rozwój kompetencji miękkich, specjalistycznych i projektowych wśród pracowników VSoft SA. Szkolenia w ramach „Akademii rozwoju VSoft SA” przeznaczone były wyłącznie dla pracowników VSoft SA. W projekcie przewidziano szkolenia oraz coaching / mentoring z zakresu kompetencji: ogólnofirmowych, specjalistycznych, managerskich, zarządzania projektami, trenerskich, sprzedażowych.

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA