PATHFINDER

Projekt „Opracowanie innowacyjnej, zintegrowanej platformy dla strefy finansowej”

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet I, Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych”. Projekt był realizowany w terminie od 1 stycznia 2013 r. do 28 lutego 2015 r. Pathfinder to wewnętrzna nazwa projektu, a jego celem było umożliwienie wprowadzenia na rynek zintegrowanej platformy dla strefy finansowej opartej o ideę sieci neuronowych. W jej skład wchodzą trzy moduły: kredytowy, ubezpieczeniowy, windykacyjny. Wynikiem przeprowadzonych przez B+R prac, które w głównej mierze były ukierunkowane na zastosowanie algorytmów neuronowych w skomplikowanym procesie oceny wiarygodności finansowo-kredytowej przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej jest nowy produkt – VSoft Financial Platform. VSoft Financial Platform zawiera w obszarze windykacji produkty VSoft Collection oraz VSoft e-Court Collection, w obszarze kredytowym produkt VSoft Early Warning oraz w obszarze ubezpieczeń, produkty VSoft Smart oraz VSoft Aztec Decoder. Aktualny opis produktów wchodzących w skład VSoft Financial Platform znajduje się tutaj.

KONTAKT
Mirosław Wnuk
tel. +48 (12) 350 1880
e-mail: miroslaw.wnuk@vsoft.pl
DOTACJE NA INNOWACJE

STREAMLINER

Projekt „Opracowanie innowacyjnej platformy narzędziowo-utrzymaniowej”

Projekt był realizowany w terminie od 1 kwietnia 2012 r. do 30 czerwca 2014 r. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet I, Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych”. Streamliner to wewnętrzna nazwa projektu składającego się z czterech komponentów: VLAB, VU, VD, VSED. W ramach prac badawczych nad Platformą powstały cztery prototypy.

VU - prototyp serwera aktualizacji. Prosty architektonicznie i niezawodny, ale o dużych możliwościach dystrybucji pakietów aktualizacyjnych (bezpieczeństwo, wydajność).
VSED - prototyp zgłaszania wzbogaconych incydentów bezpośrednio z aplikacji i zaawansowanej integracji z TFS.
VDA - prototyp modelowania i dostarczania samodzielnie działających pakietów aktualizacyjnych uwzględniających różne technologie.
VLAB - prototyp automatycznego klonowania środowisk i wygodnego zarządzania (uprawnienia, backup, odtworzenie).

W ramach największego prototypu – VLAB – w toku prac badawczych, oprócz automatycznego tworzenia i zarządzania środowiskami, wyodrębniono innowacyjne podejście w zakresie automatyzacji zarządzania konfiguracją oraz automatyzacji i unifikacji zarządzania wiedzą o zasobach organizacji.

Ze względu na badawczo-rozwojowy charakter projektu współpracowaliśmy m. in. z Politechniką Krakowską, a wyniki prac badawczych są publikowane i prezentowane na konferencjach. Raport końcowy z Działania 1.4 został pozytywnie zaakceptowany, a w konsekwencji VSoft SA wdrożył wyniki badań do działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Aktualny opis produktów (wariantów) tworzących markę Streamliner znajduje się tutaj.

KONTAKT
Jacek Dymczak
tel. +48 (12) 350 1895
e-mail: jacek.dymczak@vsoft.pl
DOTACJE NA INNOWACJE

AKADEMIA ROZWOJU

Projekt „Akademia rozwoju VSoft SA. Program doskonalenia kluczowych kompetencji pracowników”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” w terminie 01.01.2012 – 31.12.2013 r.

Celem głównym projektu było podniesienie poziomu wiedzy biznesowej oraz rozwój kompetencji miękkich, specjalistycznych i projektowych wśród pracowników VSoft SA. Szkolenia w ramach „Akademii rozwoju VSoft SA” przeznaczone były wyłącznie dla pracowników VSoft SA. W projekcie przewidziano szkolenia oraz coaching / mentoring z zakresu kompetencji: ogólnofirmowych, specjalistycznych, managerskich, zarządzania projektami, trenerskich, sprzedażowych.

KONTAKT
Elżbieta Czapiga
tel. +48 (12) 350 1806
e-mail: elżbieta.czapiga@vsoft.pl
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA