© 2015 VSoft SA.
napisz do nas
wyszukaj

arch_bez tła_bw

VSoft archITekt to platforma technologiczna, umożliwiająca szybkie tworzenie (ang. RAD – rapid application development) oraz proste zarządzanie systemami informatycznymi. Zawiera zestaw zintegrowanych graficznych narzędzi, przeznaczonych dla administratora biznesowego, pozwalających efektywnie monitorować oraz zmieniać system. Zastosowanie wizualnych komponentów powoduje, że w bardzo intuicyjny sposób prezentowane są kluczowe elementy systemu (procesy, algorytmy biznesowe, przetwarzanie danych, formularze) oraz możliwa jest modyfikacja tych elementów przez administratora bez konieczności programowania.

W skład platformy wchodzi kilkanaście modułów, pozwalających na kompleksowe zamodelowanie dowolnego rozwiązania informatycznego. Użytkownikowi końcowemu udostępniany jest interfejs WWW. Administrator odpowiedzialny za utrzymanie i rozwój aplikacji korzysta z archITekt Studio, aplikacji desktopowej pozwalającej w pełni monitorować i modyfikować kluczowe elementy systemu.

Moduły archITekta

Masowe przetwarzanie danych

Jest rozwiązaniem klasy ETL (Extract, Transform and Load), umożliwia m.in. tworzenie i modyfikację, za pomocą graficznego designera, pakietów przetwarzających duże zbiory danych z wielu źródeł (integracja, migracja danych), a także budowanie sieci przetwarzań sterujących kolejnymi krokami procesu. Pozwala na inteligentną obsługę błędnych danych, także określanie, dla różnych rodzajów błędnych danych, poziomów granicznych, które wstrzymują dalsze przetwarzanie.

Silnik decyzyjny

W sposób graficzny umożliwia tworzenie i modyfikację algorytmów obliczeniowych, sterujących logiką biznesową aplikacji. Dzięki zastosowaniu graficznego designera możliwe jest modelowanie, w sposób czytelny dla użytkownika biznesowego, algorytmów i tabel parametrycznych sterujących pracą końcowej aplikacji. Moduł pozwala na natychmiastową weryfikację działania zbudowanego algorytmu.

Model danych

Jest wykorzystywany do tworzenia i łączenia w sposób graficzny elementów struktury danych biznesowych, na których pracuje system. Pozwala między innymi na rozbudowę, modyfikację, a także określanie relacji pomiędzy elementami struktur danych.

Harmonogram

Moduł pozwala na definiowanie złożonych harmonogramów uruchamiania zadań, w tym na określone częstotliwości, dni tygodnia lub miesięcy, kalendarzy oraz wielu innych parametrów. Do głównych funkcjonalności zaliczyć można między innymi śledzenie, monitorowanie i diagnozowanie wykonywania zadań (TaskTracking).

Usługi / Integracja danych

Funkcjonalności elementów systemu zbudowanego w oparciu o VSoft archITekt, a także wybrane dane zgromadzone w systemie, mogą być udostępniane innym aplikacjom lub odbiorcom przy pomocy usług sieciowych. Wszystkie algorytmy zdefiniowane w silniku decyzyjnym, procesy, pakiety przetwarzające masowe dane oraz wydruki mogą być wywoływane/inicjowane przez systemy zewnętrzne na podstawie zarządzanych przez administratora biznesowego usług.

Procesy biznesowe

Moduł umożliwia tworzenie, modyfikację i zarządzanie procesami biznesowymi (workflow) występującymi w aplikacji za pomocą graficznego designera. Pozwala między innymi na budowę procesów przy wykorzystaniu palety uniwersalnych czynności procesowych, łatwe rozszerzania palety dostępnych czynności o czynności biznesowe specjalistyczne dla danego systemu, a także dzielenie dużych procesów na podprocesy.

Konfiguracja

Umożliwia wygodne zarządzanie często zmieniającą się konfiguracją operacyjną systemu. Dzięki modułowi możliwa jest parametryzacja i modyfikacja konfiguracji operacyjnej przez administratorów biznesowych aplikacji. Pozwala na wygodne wykorzystywanie raz zdefiniowanych parametrów w innych modułach systemu, a także wygodne eksportowanie i importowanie konfiguracji operacyjnej pomiędzy środowiskami.

GUI (formularze/listy/menu)

Moduł jest wykorzystywany do tworzenia oraz modyfikacji formularzy i list obecnych w aplikacji WWW używanej przez klienta. Pozwala na bieżąco kontrolować i modyfikować wygląd oraz zakres prezentowanych danych w formularzach i listach, za pomocą designera. Umożliwia także definiowanie akcji możliwych do wykonania w formularzu.

Uprawnienia

Platforma VSoft archITekt posiada centralny mechanizm zarządzania uprawnieniami, zarówno do poszczególnych elementów służących do zarządzania systemem jak i funkcjonalności udostępnianych użytkownikom końcowym poprzez aplikację WWW.

Wydruki

Moduł pozwala na definiowanie szablonów dla dokumentów, wiadomości SMS i e-mail wysyłanych do klientów. W przypadku wzorów listów czy dokumentów szablon to dokument stworzonego w aplikacji MS Word, uzupełniany przez twórcę szablonu specjalnymi znacznikami wstawiającymi dane ze zdefiniowanego uprzednio źródła danych. Mechanizm generowania dokumentów może być wykorzystany jako jedna z czynności w zdefiniowanym procesie biznesowym.

Serwer wersji

Pozwala w łatwy sposób śledzić zmiany w systemie, przywracać wersje poprzednie, jak i w łatwy sposób eksportować wersje miedzy różnymi środowiskami aplikacji. Serwer wersji zapewnia także pełną audytowalność zmian oraz pełną obsługę pracy grupowej w sytuacji, gdy różne osoby równocześnie parametryzują system.


© 2015 VSoft SA.