Czego potrzebuje nowoczesny bank spółdzielczy?

Przemysław Frąk, dyrektor sprzedaży
Optymalizacja procesów kredytowych

Banki spółdzielcze od wielu lat stanowią alternatywę dla dużych komercyjnych banków i cieszą się zaufaniem wśród lokalnych społeczności. Z roku na rok rośnie liczba inwestycji finansowanych ze środków banków spółdzielczych, powiększa się również grono klientów prowadzących ROR-y i konta oszczędnościowe w BS-ach. Czego potrzebuje bank spółdzielczy aby utrzymać się na fali wzrostowej i jeszcze śmielej konkurować z największymi bankami?

Nawet najwierniejsi klienci, nie mówiąc już o tych, którzy dopiero „testują” nowego dostawcę usług bankowych zwracają uwagę na wiele czynników. Silnymi stronami banków spółdzielczych są między innymi znajomość lokalnego otoczenia biznesowego, szybkość podejmowania decyzji w placówce, elastyczność i indywidualne podejście do klienta. Ciąży natomiast wizerunek instytucji nienadążającej za rozwojem technologicznym. Prawda oczywiście jest różna i wśród banków spółdzielczych panuje duże zróżnicowane pod względem „nowoczesności”. Jednym ze sposobów na jej osiągnięcie i utrzymanie jest zaplecze informatyczne.

VSoft od lat wspiera największe polskie banki tworząc i wdrażając rozwiązania informatyczne do obsługi procesu kredytowania, windykacji, sprawozdawczości czy monitoringu sytuacji biznesowej współpracujących z bankiem podmiotów. Wiemy jak ważne jest dopasowanie infrastruktury informatycznej do rzeczywistych aktualnych potrzeb i planów rozwojowych instytucji. Dlatego dla banków spółdzielczych przygotowaliśmy szytą na miarę propozycję systemu oceny ryzyka kredytowego.

System oceny ryzyka kredytowego


W Systemie został zamodelowany proces oceny ryzyka zgodny z polityką banków spółdzielczych i ich indywidualnym podejściem do klientów uwzględniającym dodatkowe elementy wchodzące w skład oceny kredytowej.

Przy użyciu danych z KRD oraz BIK rozwiązanie dostarcza trzy moduły:

 • scoring aplikacyjny i behawioralny,

 • rating,

 • monitoring i windykacja.

Zapewniamy realizację procesu oceny ryzyka (analizy kredytowej) metodą scoringową lub ratingową, ustalenie warunków kredytowania oraz przygotowanie decyzji kredytowej (raportu kredytowego). Procesu uwzględniającego wytyczne przyjęte w polityce kredytowej banku lub grupy banków spółdzielczych. Dodatkowo rozszerzyliśmy nasz system o moduł monitoringu i windykacji.

Całość rozwiązania oparta jest o nasze trzy produkty VSoft Credit, VSoft Collection i VSoft Early Warning, sprawdzone i od wielu lat wdrożone w wielu bankach.

Wspieramy obsługę sprzedaży oraz monitoringu produktów kredytowych oferowanych zarówno dla osób fizycznych jak i przedsiębiorstw. Umożliwiamy realizację kompletnego procesu, począwszy od ofertowania, oceny wniosku, aneksowania po monitoring zawartych transakcji zarówno w części front-office jak i back-office.

Użytkownikami rozwiązania są pracownicy departamentów sprzedaży, ryzyka, oddziałów oraz podmiotów współpracujących (pośrednicy).

System gromadzi i przetwarza informacje o sytuacji finansowej osób fizycznych i podmiotów prawnych w celu wyznaczania wewnętrznej klasyfikacji ratingowej/scoringowej klienta i transakcji kredytowej. Rozwiązanie funkcjonuje jako centralny system punktacji, ułatwiający ocenę sytuacji finansowej kredytobiorcy głównie poprzez merytoryczną ocenę jego danych finansowych, pozwalając także monitorować jego sytuację finansowo-ekonomiczną w trakcie obowiązywania umowy kredytowej. Elastyczna budowa pozwala na wykorzystanie gotowych wzorców procesów biznesowych oraz modyfikację ich w zależności od potrzeb banku. Oferujemy wzorce wielu procesów.

Zastosowanie podejścia procesowego umożliwia:

 • obsługę procesów kredytowych, decyzyjnych i zarządczych,

 • podział i płynny przepływ zadań do wykonania dla danego użytkownika lub grupy użytkowników poprzez dostępną w systemie skrzynkę osobistą i publiczną,

 • definiowanie punktów kontrolnych dla procesów synchronicznych,

 • wywoływanie podprocesów, obsługę procesów asynchronicznych,

 • monitoring procesów – bieżącą informację o stadium przetwarzania w jakim znajduje się dany proces oraz ewentualnych problemów.


Wybrane korzyści podejścia procesowego dla działalności banku:

 • obniżenie kosztów obsługi wniosku dzięki skróceniu czasu przetwarzania oraz ograniczenie ilości potencjalnych błędów,

 • zwiększenie wydajności poprzez możliwość automatyzowania procesów oceny wniosku lub ich elementów,

 • dostosowanie ilości i poziomu skomplikowania procesów dla poszczególnych metodyk/typów klientów/rodzajów produktów kredytowych/kwot kredytów,

 • zachowanie pełnego wpływu na ocenę ryzyka i podejmowane decyzje kredytowe.


Moduł scoringowy (Ocena scoringowa)


Przy scoringu aplikacyjnym moduł przechowuje dane klienta, wniosku oraz pobiera dane z KRD oraz BIK. Po zebraniu kompletu danych wyznacza scoring, ocenia zdolność kredytową i udostępnia informację o ocenie.

Przy scoringu osób fizycznych w oparciu o ich dotychczasową współpracę z bankiem moduł importuje dane behawioralne, przetwarza je i wyznaczania ustalone agregaty oraz prezentuje wartości wyznaczonych agregatów (GUI). W tym przypadku źródłem danych jest system centralny. Na podstawie danych źródłowych generowane są agregaty dla poszczególnych klientów i na ich podstawie oraz zdefiniowanych w Systemie produktów, mechanizm tworzy listę produktów, które można klientowi zaproponować.

Moduł ratingowy (Ocena ratingowa)


Moduł wspiera proces oceny klienta instytucjonalnego. Pozwala na obsługę kartoteki klienta i sprawozdań finansowych, przeprowadzenie procesu oceny ratingowej i generowanie raportów kredytowych.

Umożliwia rejestrację sprawozdań finansowych za lata poprzednie oraz prognoz na kolejne okresy. Generuje także raporty kredytowe z oceny ryzyka. Na podstawie konfigurowanego w MS Office Word szablonu, automatycznie uzupełnia danymi zdefiniowane sekcje. System może obsługiwać różne wzory raportów, dostosowane do różnych metodyk oceny ryzyka.

Moduł monitoringu i windykacji


Rozwiązanie realizuje kompleksowe wsparcie monitoringu i windykacji należności przeterminowanych, wspiera różnorodne strategie windykacji, różnorodne kanały kontaktu z dłużnikiem i podmiotami zaangażowanymi w proces windykacyjny. Pozwala na masowe zasilanie Systemu danymi, automatyczną segmentację zaległych kontraktów według określonych kryteriów i obsługę wszystkich kontraktów zaległych, w kolejności według etapów zaległości wyznaczonych w module segmentacji.

Rozwiązanie zapewnia obsługę:

 • Akcji windykacyjnych - interwencje, czynności windykacyjne są to czynności wspierające komunikację firmy z dłużnikami. Moduł obsługuje czynności windykacyjne oraz pozwala na ich monitoring. Do wymiany informacji z dłużnikiem, moduł wykorzystuje kilka kanałów komunikacyjnych, np.: wiadomości e-mail, rozmowę telefoniczną, list pocztowy, wiadomości SMS.

 • Opłat – automatyczne naliczanie prowizji i opłat z tytułu prowadzonych działań, naliczanie opłat za czynności windykacyjne powoduje zwiększenie kwoty zaległości, a tym samym wpływa na segmentację kontraktów.

Dzięki naszemu Systemowi Oceny Ryzyka Kredytowego szybko i bezpiecznie obsłużysz osoby fizyczne, podmioty prowadzące pełną i uproszczoną sprawozdawczość finansową, rolników, podmioty płacące zryczałtowany podatek dochodowy, jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.Czytaj więcej o VSoft Credit, optymalizującym proces kredytowy i wspierającym sprzedaż produktów kredytowych

Czytaj więcej o VSoft Credit, optymalizującym proces kredytowy i wspierającym sprzedaż produktów kredytowych.

W przypadku dodatkowych pytań

napisz do nas na podany adres mailowy